Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Podstawowy zbiór wymagań, dotyczących systemu sygnalizacji pożarowej stanowi obecnie specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Alarmowanie o pożarze powinno się odbywać za pomocą środków akustycznych. Do tego celu służą sygnalizatory akustyczne bądź głośniki będące częścią dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), poprzez które są rozgłaszane komunikaty głosowe. Należy jednak zaznaczyć, że § 21 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) określa rodzaje obiektów, w których do rozgłaszania alarmu pożarowego należy stosować dźwiękowy system ostrzegawczy. Są to:
1. budynki handlowe lub wystawowe:
- jednokondygnacyjne, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 m2,
- wielokondygnacyjne, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 m2;
2. sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1500;
3. kina i teatry o liczbie miejsc powyżej 600;
4. szpitale i sanatoria o liczbie łożek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;
5. budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe;
6. budynki zamieszkania zbiorowego wysokie i wysokościowe lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
7. stacje metra i stacje kolei podziemnych;
8. dworce i porty, przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

Zobacz także: Specjalista ppoż. pomoże wyznaczyć drogi ewakuacyjne>>

W obszarach, w których sygnały akustyczne mogą być nieskuteczne, np. wskutek nadmiernego hałasu, upośledzenia słuchu mieszkańców lub noszenia ochraniaczy słuchowych, oprócz sygnałów akustycznych należy stosować sygnały optyczne, przy czym optyczne urządzenia alarmowania pożarowego powinny być stosowane tylko jako uzupełnienie akustycznych urządzeń alarmowych i nie powinny być stosowane samodzielnie.
Natężenie dźwięku powinno być takie, aby alarm pożarowy różnił się wyraźnie od hałasu otoczenia, a rodzaj dźwięku, stosowany do alarmowania pożarowego, powinien być taki sam we wszystkich częściach budynku.
Sposób i czas alarmowania osób przebywających w budynku powinien być zgodny z instrukcją postępowania w razie alarmu pożarowego, a także z wytycznymi określonymi przez projektanta systemu sygnalizacji pożarowej. W niektórych przypadkach organizacja alarmowania może wymagać, aby w pierwszej kolejności zaalarmowany został wyłącznie wyszkolony personel, który następnie może zdecydować o niezbędnych działaniach w budynku. W takich przypadkach ogólny alarm pożarowy nie musi być wyzwalany natychmiast, ale taka możliwość jego wyzwolenia powinna być zachowana.

Piotr Gryguć, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.