Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracodawca podmiotu leczniczego, przygotowując raport o bhp w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, powinien w nim uwzględnić zwłaszcza:
1) tabelaryczne zestawienie wszystkich stosowanych w danej placówce medycznej rodzajów ostrych narzędzi (np. igły, kaniule, ostrza do skalpeli, lancety, nożyce, odgryzacze kostne, trepany, piły ręczne itp.) z wyszczególnieniem, które z nich zawierają rozwiązania chroniące przed zranieniem,
2) propozycje możliwych działań mających na celu ograniczenie liczby zranień, w tym możliwości wprowadzenia do użytku w podmiocie leczniczym nowych rodzajów ostrych narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed zranieniem, wraz z oszacowaniem kosztów takich działań (chodzi tu o propozycje inwestycyjno-organizacyjne przedstawione pracodawcy, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników wykonujących pracę ostrymi narzędziami podczas udzielania świadczeń zdrowotnych),
3) informacje o opracowanych i wdrożonych procedurach używania odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia środków ochrony indywidualnej (chodzi tu o regulacje wewnętrzne, opracowane i wdrożone przez pracodawcę, mające na celu ochronę pracowników przed ekspozycją zawodową na szkodliwe czynniki biologiczne, takie jak: HBV, HCV, HIV itp.).

Zobacz także: Instrumenty prawne zapobiegania zranieniom pracowników w podmiotach leczniczych>>

Stosownie do § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696), pracodawca, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy jest obowiązany do sporządzenia raportu o bhp w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Pierwszy taki raport powinien powstać nie później niż do dnia 28 lutego 2014 r.
Powyższy raport powinien zawierać następujące informacje:
1. tabelaryczne zestawienie liczby zranień ostrymi narzędziami, do których doszło w podmiocie leczniczym w okresie sprawozdawczym oraz w równym mu długością okresie poprzedzającym, w podziale na jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego,
2. tabelaryczne zestawienie stosowanych w podmiocie leczniczym rodzajów ostrych narzędzi, z wyszczególnieniem, które z nich zawierają rozwiązania chroniące przed zranieniem,
3. analizę okoliczności i przyczyn zranień, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn systemowych,
4. propozycje możliwych działań mających na celu ograniczenie liczby zranień, w tym możliwości wprowadzenia do użytku w podmiocie leczniczym nowych rodzajów ostrych narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed zranieniem, wraz z oszacowaniem kosztów takich działań,
5. informacje o opracowanych i wdrożonych procedurach używania odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia środków ochrony indywidualnej (o ile były wdrożone w okresie sprawozdawczym),
6. informacje o wprowadzonych zmianach w zakresie szkoleń mających na celu zapobieganie narażeniu i jego skutkom.

Zobacz także: BHP przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych>>

Raport pracodawca powinien udostępnić pracownikom – celu zapoznania – w sposób przyjęty w danej placówce (np. w intranecie, na tablicy ogłoszeń itp.). Na jego podstawie pracodawca, wraz z przedstawicielami pracowników, powinien dokonać okresowej weryfikacji procedur zgłaszania zranień ostrymi narzędziami, zakresu i rodzajów analiz zawartych w raporcie, a także rozważyć prowadzenie zbiorów informacji statystycznych obejmujących przypadki zranień ostrymi narzędziami oraz kontaktu z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym, w tym dla celów:
1. rozszerzonej analizy epidemiologicznej okoliczności i przyczyn tych narażeń w podmiocie leczniczym,
2. uczestnictwa w pracach naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
3. uczestnictwa w dobrowolnych systemach nadzoru epidemiologicznego nad narażeniami zawodowymi realizowanych na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, w szczególności przez instytuty badawcze, uczelnie medyczne lub agencje UE.

Zobacz także: Pracodawca wdroży procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.