Pracownik zawnioskował o udzielenie urlopu wypoczynkowego na okres 15 dni roboczych zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. urlop został mu udzielony, jednak w ostatnim tygodniu trwania urlopu wypoczynkowego urlop został przerwany, przełożony wyraził na to zgodę.
Jak prawidłowo powinno być zaewidencjonowane przerwanie urlopu wypoczynkowego przez pracownika, jakich dokumentów wymagać?
W czasie trwania urlopu mogą zaistnieć sytuacje, z powodu, których pracownik nie może wykorzystać dalszej części już trwającego urlopu i urlop zostaje przerwany. Te okoliczności to: czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, odbywanie ćwiczeń wojskowych przez okres 3 miesięcy oraz urlop macierzyński (art. 166 k.p.).
Jeżeli, zaistnieje jedna z wymienionych okoliczności, wówczas pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu w terminie późniejszym (niewykorzystaną część). To wyliczenie ma charakter zamknięty, co oznacza że żadne inne okoliczności, jakie wystąpią w trakcie urlopu, np. choroba dziecka pracownika i konieczność sprawowania osobistej opieki nad nim nie będą brane pod uwagę. Jeżeli, jedna z wymienionych w art. 166 k.p. okoliczności wystąpi pracownik powinien przedstawić pracodawcy stosowny dowód, np. zwolnienie lekarskie, by można było zrekompensować niewykorzystaną część urlopu w terminie późniejszym uzgodnionym przez strony.
Dopuszczalne jest także odwołanie pracownika korzystającego z urlopu dokonane przez pracodawcę. Taka sytuacja możliwa jest tylko wyjątkowo, gdy obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek pokryć koszty odwołania pracownika z urlopu (art. 167 k.p.). Chodzi tu o koszty pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem, np. koszty przejazdu pracownika, itp.
Magdalena Stojek-Siwińska - specjalista z zakresu prawa pracy