Obowiązek przystąpienia do pracowniczych planów kapitałowych w tym roku dotyczy firm, które 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób oraz mniejszych, zatrudniających na 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób. I to bez względu na to, ile obecnie osób u nich pracuje. Jeśli zatrudniają co najmniej jedną osobę spełniającą definicję osoby zatrudnionej (patrz ramka) mają obowiązek najpóźniej do 27 października 2020 r. zawrzeć z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, a do 10 listopada 2020 r. umowę o prowadzenie PPK.

Czytaj w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

Tę pierwszą umowę pracodawca zawiera z instytucją finansową w swoim imieniu (stanowi ona podstawę funkcjonowania PPK u danego pracodawcy), a tę drugą - w imieniu i na rzecz pracowników, których tym samym zapisuje do PPK. Poniżej etapy przystępowania do PPK poszczególnych grup pracodawców (duże firmy - zatrudniające co najmniej 250 osób – już ten program prowadzą, natomiast najmniejsze oraz tzw. sferę budżetową obowiązek przystąpienia do PPK obejmie w przyszłym roku).

Czytaj w LEX: Problematyka wdrożenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych >

Etapy przystępowania do PPK

Osoby pracujące

Data objęcia pracodawcy przepisami ustawy o PPK

Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK

   

Ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

 

 

w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób zatrudnionych (250+) na 31 grudnia 2018 r.

od 1 lipca 2019 r.

25 października 2019 r.

12 listopada 2019 r.

w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych (50+) na 30 czerwca 2019 r.

od 1 stycznia 2020 r.

27 października 2020 r.

10 listopada 2020 r.

w firmach zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych (20+) na 31 grudnia 2019 r.

od 1 lipca 2020 r.

 

27 października 2020 r.

10 listopada 2020 r.

w pozostałych firmach

od 1 stycznia 2021 r.

23 kwietnia 2021 r.

10 maja 2020 r.

w jednostkach sektora finansów publicznych, bez względu na liczbę zatrudnionych osób

od 1 stycznia 2021 r.

26 marca 2021 r.

10 kwietnia 2021 r.

Uwaga: Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, mogą przystąpić do PPK w terminie, w którym przystępuje największy podmiot z tej grupy (z największą liczbą osób zatrudnionych).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Czytaj w LEX: Terminy i procedura wdrożenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych >

Definicja osoby zatrudnionej

Ustalając stan zatrudnienia, od którego zależy termin, w którym pracodawca powinien przystąpić do PPK, należy brać pod uwagę tylko osoby spełniające definicję osoby zatrudnionej, zamieszczoną w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK. Zgodnie z tą definicją, przez osoby zatrudnione należy rozumieć osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z niżej wymienionych tytułów w RP w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli:

 • pracowników w rozumieniu kodeksu pracy - wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodociani,
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 K.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • osoby wymienione powyżej przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

Jest to również katalog osób, w imieniu i na rzecz których podmiot zatrudniający będzie miał obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Zobacz procedurę w LEX: Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK >

Czytaj również: Trochę ponad 1 mln osób było w PPK na koniec czerwca

Wybór instytucji finansowej

Przystąpienie do PPK wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji dotyczącej wyboru instytucji finansowej, z którą pracodawca prowadzić będzie PPK. To ważny wybór. Instytucja ta zarządzać będzie bowiem oszczędnościami uczestników PPK - to do niej pracodawca odprowadzać będzie wpłaty do PPK, zarówno te finansowane przez niego, jak i te finansowane przez osoby zatrudnione. Wpłaty te stanowić będą określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Na indywidualne rachunki PPK uczestników programu, prowadzone przez instytucję finansową, trafi też wpłata powitalna od państwa (250 zł) oraz tzw. dopłaty roczne (240 zł). Wszystkimi tymi środkami zarządzać będzie instytucja finansowa, czyli inwestować na zasadach opisanych w ustawie o PPK. To z nią na co dzień współpracować będzie też pracodawca oraz sami uczestnicy PPK.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej >

Wyboru instytucji finansowej należy dokonać spośród instytucji wpisanych do ewidencji PPK (aktualnie do ewidencji jest wpisanych 20 instytucji finansowych – ich lista publikowana jest na Portalu PPK pod adresem: www.mojeppk.pl.). Do oferowania PPK dopuszczone zostały:

 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • powszechne towarzystwa emerytalne,
 • pracownicze towarzystwa emerytalne,
 • zakłady ubezpieczeń,

które posiadają doświadczenie w prowadzeniu produktów inwestycyjnych, spełniają wymóg posiadania określonego poziomu kapitału własnego, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczonych środków własnych, oraz oferują fundusze zdefiniowanej daty.

Czytaj również: Warto sprawdzać, czy wpłaty do PPK trafiają na konto uczestnika

Wspólnie z załogą

Instytucja finansowa, z którą pracodawca zawrze umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK, powinna zostać wybrana w porozumieniu z przedstawicielami załogi - przede wszystkim zakładową organizacją związkową. Każdy pracodawca powinien przy tym pamiętać, że jeżeli:

 • działa u niego więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, instytucja finansowa powinna zostać wybrana w porozumieniu z każdą z nich. Zastosowanie znajdzie tu art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z którym w sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z zakładowymi organizacjami związkowymi organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez wyłonioną do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe. O formie oraz sposobie ustalania i prezentacji takiego stanowiska decydują samodzielnie organizacje związkowe w każdorazowo zawieranym w tym celu porozumieniu;
 • nie ma zakładowej organizacji związkowej, wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, pracodawca powinien dokonać w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym;
 • na miesiąc przed upływem terminu, w którym pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową lub w sytuacji, gdy takiej organizacji u danego pracodawcy nie ma, z reprezentacją osób zatrudnionych - obowiązek wyboru instytucji finansowej spada na pracodawcę, który samodzielnie musi wybrać tę instytucję, mając na względzie m.in. najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Zobacz procedurę w LEX: Wpływ terminu wypłaty wynagrodzenia (do końca miesiąca i do 10. dnia następnego miesiąca) na sposób naliczania i odprowadzanie wpłat do PPK >

Ważne

Ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) uzupełniono art. 7 ustawy o PPK. Dzięki wprowadzonym ułatwieniom wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa będzie mógł, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wybór taki również powinien być dokonywany wspólnie ze stroną społeczną.

 


 

Lepiej nie zwlekać

W przypadku, gdy pracodawca nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w wyznaczonym terminie, zostanie pisemnie wezwany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR S.A.) do jej zawarcia z tzw. wyznaczoną instytucją finansową, której rolę pełni PFR TFI S.A. albo

do przekazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Będzie miał na to 30 dni od otrzymania wezwania.

Podmiot zatrudniający, który prowadzi pracowniczy program emerytalny (PPE) spełniający warunki, które zwalniają ten podmiot z obowiązku utworzenia PPK na wezwanie PFR, o którym mowa powyżej, przekazuje do PFR oświadczenie o prowadzeniu PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE >

.Z zawarciem umowy o zarządzanie PPK pracodawca nie powinien zwlekać, zważywszy, że zgodnie z art. 106 ustawy o PPK pracodawcy (albo osobie obowiązanej do działania w jego imieniu) za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u tego pracodawcy w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego, o czym zresztą pracodawcy zostaną poinformowani w wezwaniu PFR.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązki podmiotu zatrudniającego wobec instytucji finansowej w zakresie uruchomienia PPK >

 


Z tworzenia PPK zwolnieni są:

 • mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą im deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
 • podmioty zatrudniające, jeśli w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK prowadzą pracowniczy program emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25 proc. osób zatrudnionych;
 • podmioty zatrudniające będące osobami fizycznymi, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

 

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775.

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 pkt 18, art. 7, art. 8, art. 13, art. 59, art. 133, art. 134, art. 137 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).

Autorka jest ekspertem PFR Portal PPK