Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Stosownie do art. 2373 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest przeprowadzać szkolenia z zakresu bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz powtarzać je okresowo. Szczegółowe zasady szkolenia pracowników w zakresie bhp uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.

Zobacz także: Szkolenie okresowe służy ugruntowaniu wiedzy z zakresu bhp>>

Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z § 15 r.s.b.h.p., tj. nie rzadziej niż:
1) co roku dla stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne,
2) co 3 lata dla stanowisk robotniczych,
3) co 5 lat dla stanowisk kierowniczych, inżynieryjno-technicznych oraz innych stanowisk, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) co 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Zobacz także: Pracodawca zdecyduje o częstotliwości okresowego szkolenia bhp>>

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w ciągu do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym lub 12 miesięcy w przypadku pozostałych pracowników. W związku z powyższym, osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu, powinna być poddawana szkoleniom okresowym nie rzadziej niż co 5 lat, przy czym pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć nie później niż w terminie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.
W przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy (m.in. zmian techniczno-organizacyjnych, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń), pracodawca powinien ponownie zorganizować instruktaż stanowiskowy przygotowujący pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach (§ 11 ust. 3 r.s.b.h.p.).

Zobacz także: Szkolenie bhp pracownika tymczasowego nie zawsze jest wymagane>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.