Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) – dalej u.p.t. pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.
Do sposobu i terminów przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. stosuje się odpowiednio (art. 9 ust. 2b u.p.t.).
Stosownie do treści art. 2373 § 2 k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Niewątpliwie pracownik tymczasowy podlega szkoleniu wstępnemu bhp. Do sposobu i terminu przeprowadzenia takiego szkolenia stosuje się odpowiednio przepisy k.p. Gdyby zatem bezpośrednio po zakończeniu umowy wiążącej pracownika z agencją pracy tymczasowej została zawarta bezpośrednio kolejna umowa o pracę ponowne przeprowadzanie szkolenia wstępnego bhp nie wydawało by się zasadne. Odpowiednie zastosowanie przepisów k.p. do powyższej sytuacji wydaje się również pozwalać na nieprzeprowadzenie szkolenia wstępnego również wtedy, gdy bezpośrednio po zakończeniu umowy o pracę z pierwszą agencją pracy tymczasowej zostanie zawarta kolejna umowa o pracę z drugą agencją gdy pracodawca użytkownik pozostanie ten sam. Warunkiem musi być jednak zachowanie bezpośredniości oraz tożsamości stanowiska pracy.

 

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.