Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Stosownie do art. 227 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy – w zakresie ochrony pracowników przed chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z pracą – jest przeprowadzanie, na swój koszt, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich pracownikom.

Zobacz także: Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia>>

Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, przypadki, w których jest konieczne prowadzenie pomiarów ciągłych, sposób rejestrowania i przechowywania wyników badań i pomiarów – określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166) – dalej r.b.p.c.s., natomiast wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817) – dalej r.n.d.s.
W myśl § 11 ust. 1 r.b.p.c.s., badania i pomiary pól lub promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości z zakresu 0 Hz-300 GHz wykonuje się w przypadku występowania w miejscach wykonywania pracy stref ochronnych, określonych w przepisach r.n.d.s.:
1. co najmniej raz na dwa lata – jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono występowanie tylko strefy pośredniej;
2. co najmniej raz w roku – jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono występowanie również strefy zagrożenia albo strefy zagrożenia i strefy niebezpiecznej.
W przypadku, gdy podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów pól lub promieniowania elekromagnetycznego, wykonanych w odstępie dwóch lat, nie stwierdzono występowania stref ochronnych w miejscach wykonywania pracy, to zgodnie z § 11 ust. 2 r.b.p.c.s., pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.
Ponadto, zgodnie z § 14 r.b.p.c.s., badania i pomiary pól elektromagnetycznych należy wykonać każdorazowo, jeżeli nastąpiły zmiany w wyposażeniu technicznym, w procesie technologicznym lub w warunkach wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na zmianę poziomu emisji, poziomu narażenia albo wystąpiły okoliczności, które uzasadniają ich ponowne wykonanie.
Mając na uwadze powyższe, w przypadku, gdy przeprowadzone w gabinecie fizjoterapii badania pola magnetycznego wykazały, że na stanowisku pracy fizjoterapeuty występuje strefa bezpieczna i tylko w niej pracownik przebywa (nie ma możliwości, żeby znalazł się w strefie pośredniej lub strefie zagrożenia), to kolejne pomiary powinny zostać powtórzone nie później niż przed upływem dwóch lat od daty ostatnich pomiarów.

Zobacz także: Jaki okres czasu powinien upłynąć pomiędzy kolejnymi badaniami i pomiarami czynnika szkodliwego występującego w środowisku pracy?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.