Zmiany dotyczą w szczególności przywrócenia porządku alfabetycznego w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 (części A) do r.n.d.s. Wykaz ten w pierwotnej wersji liczył 441 pozycji i był ustalony alfabetycznie, co znacznie ułatwiało wyszukiwanie poszczególnych substancji. Został on następnie poszerzony do 518 pozycji z naruszeniem tego porządku. Uwzględniono także 8 wniosków Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, które zostały przedłożone Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej w latach 2011-2012. Wnioski te dotyczyły m.in.:
1) wprowadzenia definicji frakcji wdychalnej (frakcji aerozolu wnikającej przez nos i usta, stwarzającej zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w drogach oddechowych), frakcji torakalnej (frakcji aerozolu wnikającej do dróg oddechowych w obrębie klatki piersiowej, stwarzającej zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze tchawiczno-oskrzelowym i obszarze wymiany gazowej) oraz frakcji respirabilnej (frakcji aerozolu wnikającej do dróg oddechowych, stwarzającej zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej);
2) zmiany wartości NDS dla czterech substancji chemicznych (1,2-dibromoetanu, kwasu akrylowego, manganu i jego związków oraz dla 1,1,2-trichloroetanu);
3) ustalenia wartości NDS dla frakcji wdychalnej nowej substancji – 4,4’-tiobis oraz zmniejszenia wartości NDSCh dla styrenu (z 200 do 100 mg/m3);
4) ustalenia wartości NDS dla trzech nowych substancji (eteru oktabromodifenylowego – mieszaniny izomerów, heksachlorocyklopentadienu i peroksoboranu(III) sodu) oraz rezygnacji z określenia wartości NDSCh dla ftalanudibutylu (ze względu na niepotwierdzone działanie drażniące);
5) ustalenia wartości NDS dla dwóch nowych substancji: 3,4-dichloroaniliny oraz trichlorku fosforylu;
6) zmiany wartości NDS dla sześciu substancji, w tym: aniliny, nadtlenku wodoru, octanu etylu;
7) uwzględnienia frakcji aerozoli w odniesieniu do 39 substancji obecnie znajdujących się w części A załącznika nr 1, przy zachowaniu dotychczasowych wartości NDS i NDSCh, a także uwzględnienia frakcji wdychalnej i respirabilnej (bez zmiany wartości NDS) w wykazie pyłów (część B załącznika nr 1),
8) zmiany wartości NDS dla czterech substancji, w tym: 1,1-dichloroetenu, kwasu octowego, pirydyn oraz triazotanu(V)-propano-1,2,3-triylu (nitrogliceryna).
Nowe rozporządzenie, w porównaniu z dotychczas obowiązującym, uwzględni zmiany dotyczące wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) 19 substancji chemicznych i – dla niektórych z nich – najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh), ustanowi wartości NDS i NDSCh 6 substancji chemicznych, dotychczas nieujętych w wykazie, a także wprowadzi definicje frakcji aerozoli (wdychalnej, torakalnej i respirabilnej). Do nowości należy zaliczyć też drobne zmiany w załączniku nr 2 w części E „Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz – 300 GHz”. Dotyczą one korekty redakcyjnej i zmiany niektórych przepisów zgodnie z Polskimi Normami i zaleceniami międzynarodowymi.
Jak zapewniają autorzy nowych przepisów, są one zgodne z prawem unijnym, a ich celem jest lepsza ochrona zdrowia i życia pracowników narażonych na oddziaływanie szkodliwych czynników w środowisku pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.