Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

W myśl art. 2373 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, jakie zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania powyższych szkoleń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
Pomimo tego, że obowiązujące przepisy nie przewidują konieczności uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji i/lub odbywania specjalistycznych szkoleń dla osób zatrudnionych w narażeniu na działanie pól elektromagnetycznych, to podczas szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownik powinien zostać zapoznany z zagrożeniami, jakie niesie za sobą ww. praca.
Uważam, że do pracy w narażeniu na działanie pól elektromagnetycznych nie powinna być dopuszczona osoba, która nie posiada podstawowej wiedzy w szczególności w zakresie rozpoznawania zagrożeń, znajomości minimalizowania ryzyka zawodowego, poprzez stosowanie technicznych i organizacyjnych metod ograniczania ekspozycji, a także znajomości oznakowania stref ochronnych.
Z powyższymi informacjami pracownik powinien zostać zapoznany właśnie podczas szkolenia z zakresu bhp.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.