Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych funkcjonuje w porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, jednak jej stosowanie w przypadku danego podmiotu zatrudniającego, warunkowane jest liczbą osób zatrudnionych oraz posiadaniem statusu jednostki sektora finansów publicznych.

 


PPK będzie wchodzić stopniowo

Ustawa o PPK wskazuje, każdy podmiot zatrudniający będzie obowiązany zawrzeć z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK oraz w imieniu i na rzecz swoich pracowników - umowę o prowadzenie PPK. Termin na zawarcie poszczególnych umów zależy od liczby zatrudnionych:

  • w przypadku podmiotów zatrudniających na dzień 31.12.2018 r. co najmniej 250 osób, ustawa zaczyna obowiązywać od 1 lipca 2019 roku;
  • w przypadku podmiotów zatrudniających na dzień 30.06.2019 r. co najmniej 50 osób,  ustawa zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.;
  • w przypadku podmiotów zatrudniających na dzień 31.12.2019 r. co najmniej 20 osób, ustawa zaczyna obowiązywać od 1 lipca 2020 r.;
  • w przypadku pozostałych podmiotów zatrudniających oraz jednostek sektora finansów publicznych niezależnie od liczby osób zatrudnionych - ustawa zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Sprawdź w LEX: PPK - w jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

Szczególne rozwiązania, właściwe dla jednostek sektora finansów publicznych, wynikają z konieczności pokrycia wpłat do PPK ze środków pochodzących z budżetów poszczególnych instytucji, wchodzących w skład sektora finansów publicznych, takich jak np. urzędy centralne i samorządowe, ZUS, KRUS, NFZ itp.

Czytaj też: Ruszył portal o PPK >

Co z Państwowymi Instytutami Badawczymi?

Specyficzną grupę podmiotów stanowią Państwowe Instytuty Badawcze (PIB), które jako państwowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, utworzone zostały w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Obecnie funkcjonuje 115 instytutów badawczych zatrudniających łącznie ok. 40 000 pracowników.

Sprawdź w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

Zauważyć należy, że od momentu nowelizacji ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2010 r., instytuty badawcze (wcześniej nazywane jednostkami badawczo-rozwojowymi) przestały być jednostkami sektora finansów publicznych (por. art. 9 pkt 14 ustawy). Oznacza to, że podmioty posiadające status Państwowego Instytutu Badawczego będą zobligowane do zawarcia umów składających się na PPK według liczby osób zatrudnionych. 

 


Czytaj też: PPK – jak będzie można wykorzystać zgromadzone środki? >

Przepisy o zamówieniach publicznych nie dotyczą PPK

Jednym z obowiązków podmiotu zatrudniającego przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK jest wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK. Procedura związana z wyborem instytucji finansowej nie jest precyzyjnie opisana w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, jednak ustawa o PPK wprowadza zmianę w prawie zamówień publicznych stanowiącą, że ustawy PZP nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Dr Antoni Kolek, prezes zarządu w Instytucie Emerytalnym Sp. z o.o.


Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert w Instytucie Emerytalnym Sp. z o.o.