Wchodząca w życie w 2019 roku ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na podmioty zatrudniające obowiązek wybrania instytucji finansowej, która będzie gromadziła i pomnażała środki odkładane przez pracowników. W pierwszym etapie obowiązek zostanie nałożony na podmioty zatrudniające liczące, co najmniej 250 zatrudnionych. Co ważne, jako osoby zatrudnione ustawodawca definiuje zarówno pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę, jak również zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, jak również np. członków rad nadzorczych, których wynagrodzenie jest „ozusowane”.

Ważny stan zatrudnienia na 31 grudnia 2018 roku

Obowiązek wybrania i zawarcia umowy o zarządzanie PPK w okresie od 1 lipca do 26 września 2019 r. powstanie dla tych podmiotów zatrudniających, które stan 250 osób zatrudnionych osiągną na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Sprawdź w LEX: W jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

Terminowe wybranie oraz zawarcie umowy o zarządzanie PPK będzie jednym z głównych obowiązków podmiotów zatrudniających. Istotnym jest, że ustawodawca przewidział sankcje karne nie tylko za nie zawarcie umowy o zarządzania PPK, ale także za niedokonanie tej czynności w określonym w prawie terminie. Wobec tego podmioty zatrudniające, co najmniej 250 osób, aby nie narazić się na karę w wysokości 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń będą zobowiązane przeprowadzić procedurę wyboru oraz zawrzeć umowę o zarządzanie PPK obligatoryjnie do 26 września 2019 r.

Sprawdź w LEX: Jakie są obowiązki podmiotu zatrudniającego powyżej 100 pracowników wynikające z ustawy o PPK? >

Kto będzie oferować PPK?

Do oferowania PPK dopuszczone zostaną tylko te podmioty działające na rynku kapitałowym, które spełnią wymogi wysokości kapitału własnego, doświadczenia w prowadzeniu produktów emerytalnych oraz oferowały fundusze zdefiniowanej daty. Oprócz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które od początku prac nad ustawą miały zostać dopuszczone do oferowania PPK, ustawodawca zdecydował się dołączyć Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Pracownicze Towarzystwa Emerytalne oraz Zakłady Ubezpieczeń. Należy jednak podkreślić, że ostateczna liczba podmiotów, które przystąpią do oferowania PPK będzie znana dopiero pod koniec pierwszego półroczna 2019 r.

 


Wdrożenie PPK to działanie wieloetapowe

Jednak z perspektywy podmiotów zatrudniających najważniejszy etap działań stanowić będzie wdrożenie PPK w swojej firmie. Wdrożenie obejmować będzie:

  • przeprowadzanie procedury wyboru instytucji finansowej,
  • zawarcie stosownych umów
  • „zapisanie” osób zatrudnionych 
  • przygotowanie procesów administracyjnych w firmie.

Sprawdź w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

Niezależnie od przyjętej procedury wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK podmiot zatrudniający, według przepisów ustawy, powinien kierować się „najlepiej pojętym interesem osób zatrudnionych” oraz kryteriami odnoszącymi się do doświadczenia, efektywności oraz warunków oferowanych przez instytucje finansowe.

Jak wybrać instytucję finansową?

Istotnym jest, że ustawodawca nie precyzuje szczegółowo, w jaki sposób podmiot zatrudniający ma porównywać oferty instytucji finansowych ani np., jaki horyzont czasowy przyjąć porównując wyniki inwestycyjne poszczególnych usługodawców. Oznacza to, że to podmioty zatrudniające będą obowiązane do ustalenia szczegółowych kryteriów, na podstawie, których będą oceniać oferty instytucji finansowych oraz przyporządkować odpowiednie wagi poszczególnym kryteriom, kierując się interesem osób zatrudnionych.

 


Odnosząc się do poszczególnych kryteriów należy zauważyć, że określony w ustawie warunek posiadania 3-letniego doświadczenia w obszarze produktów emerytalnych będzie uniemożliwiał funkcjonowanie na rynku PPK nowozakładanych podmiotów – co ma wykluczyć z rynku podmioty niemające doświadczania w zarządzaniu długoterminowymi aktywami.

Czytaj też: Jak wdrożyć PPK i nie wpaść w kolejny GetBack >

Obowiązek kierowania się efektywnością i warunkami oferowanymi przez instytucje finansowe odnosić się będzie do wyników finansowych osiąganych przez poszczególne fundusze zarządzane przez daną instytucję finansową.

Oprócz kryterium efektywności porównaniom będą podlegały warunki oferowane przez instytucje finansowe określające wysokość wynagrodzenia za zarządzania aktywami gromadzonymi w PPK. Co ważne ustawodawca ograniczył maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzania PPK do 0,5% wartości aktywów, a także wprowadził możliwość otrzymania przez instytucję finansową premii za sukces (succes fee) za osiągnięcie wyników lepszych niż ustalone w statucie funduszu w wysokości 0,1% wartości aktywów

Warto jednak pamiętać, że ustawodawca nie określa katalogu w sposób zamknięty, podmiotom zatrudniającym pozostawiona została swoboda w formułowaniu dodatkowych kryteriów, które ze względu na specyfikę podmiotu zatrudniającego mogą przesądzić o wyborze oferty danej instytucji finansowej.

dr Antoni Kolek, prezes zarządu
Instytut Emerytalny Sp. z o.o.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE >

Czy zleceniodawca ma obowiązek dokonywać wpłat do PPK? >

Pracownicze programy emerytalne a koszty uzyskania przychodów >

Czy Pracowniczym Programem Emerytalnym można objąć tylko część pracowników? >

Przewodnik po zmianach w prawie pracy 2019 r. >

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej >

Procedura: Wynagrodzenia - przekroczenie progu podatkowego >

Procedura: Wynagrodzenia - przekroczenie podstawy emerytalno-rentowej >

Nowe zasady gromadzenia danych osobowych pracowników >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >