W myśl art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
3) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy.

Zobacz także: Czy laptop może służyć w biurze jako komputer do pracy przez 8 godzin dziennie?>>

W cytowanym przepisie obowiązki pracodawcy określono w sposób bardzo ogólny, ale jednocześnie ujęto podstawowe kwestie w zakresie działań w dziedzinie warunków pracy. Przepis art. 207 § 2 k.p. obliguje pracodawcę do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, co oznacza właściwe przeniesienie tych osiągnięć (tj. najnowszych rozwiązań naukowych i technicznych) do urządzeń technicznych, procesów technologicznych przy istniejących w konkretnej sytuacji warunkach organizacyjno-technicznych, w takim stopniu, na jaki pozwalają warunki (w tym także finansowe), w jakich pracodawca działa.
Ponadto, zgodnie z art. 227 § 1 k.p., pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą.
Ergonomiczna podkładka żelowa jest stworzona z myślą o osobach narażonych na nieergonomiczne ułożenie dłoni przez długi czas w związku z pracą przed komputerem. Podkładka żelowa pod nadgarstki uzależnia swój kształt od siły nacisku ręki i ciepła ciała, zapewniając komfort pracy, a zarazem poprawiając krążenie krwi. Specjalnie zaprojektowana struktura podkładki pod nadgarstki pozwala równomiernie rozprowadzać punkty nacisku, utrzymując nadgarstek w prawidłowej pozycji w trakcie pracy przy komputerze, dzięki czemu powoduje zmniejszenie ryzyka powstania zespołu cieśni nadgarstka, zakwalifikowanego do wykazu chorób zawodowych.

Zobacz także: Dekalog ergonomii. Zakup biurowego wyposażenia>>

Czy jednak pracodawca ma bezwzględny obowiązek zapewnienia takiej podkładki? Brak precyzyjnej regulacji (np. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) powoduje, że w istniejącym stanie prawnym wyłącznie od dobrej woli pracodawcy zależeć będzie, czy zdecyduje się on ponieść koszty takiego wyposażenia.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za poprawą ergonomii stanowisk pracy może być fakt, że zaniedbania w zakresie stworzenia ergonomicznego stanowiska pracy poza odpowiedzialnością prawną prowadzą do wzrostu kosztów firmy (absencją, leczeniem, wypłatą odszkodowań itp.). Jednocześnie warto dodać, że jeżeli stanowisko pracy jest mało ergonomiczne, to pracownicy odczuwają zwiększony poziom zmęczenia, który prowadzi do zmniejszenia wydajności pracy, zmniejszenia czujności, popełniania większej ilości błędów itp.

Zobacz także: Prawidłowe funkcjonowanie biura wymaga sprawnego zarządzania>>

Zobacz także: Wymagania bhp dla serwerowni stanowiącej jedno pomieszczenie z biurem obsługi serwerowni>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.