Typowymi przykładami pracy wykonywanej w pozycji siedzącej jest praca związana z obsługą komputerów. Podczas pracy pozycja siedząca jest często przedkładana nad inne pozycje ciała. Ogranicza ona aktywność ruchową pracownika, zapewnia natomiast stabilne podparcie ciała. Stwarza więc większy komfort oraz zwiększa precyzję manipulacji. Powoduje to, że podczas pracy siedzącej obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym jest niewielkie, pojawiają się natomiast uciążliwości typowe dla obciążenia statycznego i monotypowego. Przykładowo, podczas obsługi komputerów występują następujące czynniki, które decydują o uciążliwości pracy:
1) obciążenie narządu wzroku (zmęczenie wzroku),
2) obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,
3) stres psychologiczny.

Zobacz także: Dekalog ergonomii. Zakup biurowego wyposażenia>>

Uciążliwości pracy, związane z nadmiernym obciążeniem wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, mogą być zmniejszone, a nawet wyeliminowane, poprzez zapewnienie ergonomicznego stanowiska pracy, właściwą organizację pracy oraz zapoznanie pracowników z występującymi na tych stanowiskach pracy czynnikami uciążliwymi i skutkami ich oddziaływania, a także sposobami zapobiegania. Wiąże się to z wyposażeniem stanowiska w sprzęt komputerowy o odpowiednich parametrach, w odpowiedni stół i siedzisko oraz, w pewnych przypadkach, w podnóżek, wspornik nadgarstkowy (podkładka żelująca pod mysz), filtr ochronny i uchwyt na dokument.
Meble biurowe są nieodzownym elementem wyposażenia stanowiska pracy, ich odpowiedni dobór oraz rozmieszczenie wpływa na pracownika, a co za tym idzie na wydajność i efektywność jego pracy. Rozmieszczenie mebli biurowych nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożenia dla pracownika.. Odpowiedni dobór oraz umiejscowienie mebli biurowych służy polepszeniu warunków pracy pracownika.

Zobacz także: BHP przy pracach administracyjno-biurowych>>

Do odpowiedniej organizacji stanowiska pracy zobowiązany jest pracodawca, który musi zapewnić pracownikowi warunki spełniające podstawowe wymogi bezpieczeństwa, ergonomii oraz higieny pracy. Do pozostałych obowiązków pracodawcy związanych z wyposażeniem i kontrolą stanowiska pracy z monitorem ekranowym możemy zaliczyć:
a) przeprowadzanie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;
b) kontrola stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy zapewniających bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem;
c) obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem ;
d) łączenie pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z dodatkowym zajęciem, które nie ma negatywnego wpływu na narządy wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała niż pozycja siedząca;
e) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną.
Do podstawowych elementów stanowiska pracowniczego wyposażonego w monitor ekrany zaliczamy: biurko pracownicze (blat, stół roboczy), krzesło, monitor ekranowy, klawiaturę, uchwyt na dokumenty oraz na życzenie pracownika stanowisko może być wyposażone w podnóżek.

Zobacz także: Dekalog ergonomii w biurze>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.