Natomiast dla poziomu partycypacji w PPK pozostają bez znaczenia takie czynniki jak wielkość pracodawcy czy podmiot zarządzający PPK - wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Emerytalny i Kancelarię Wojewódka i Wspólnicy.

Dane zostały przekazane bezpośrednio przez poszczególnych pracodawców, a obejmują liczby osób zatrudnionych zapisanych przez tych pracodawców do dnia 12 listopada 2019 roku do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) utworzonych przez tych pracodawców. Dane zostały udostępnione przez kilkadziesiąt podmiotów, z których przytłaczająca większość to podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych. Pozostałe, mniejsze podmioty to te wchodzące w skład grup kapitałowych w rozumieniu przepisów ustawy o PPK, w ramach których do grupy wstępowały podmioty zobowiązane do tworzenia PPK w IV kwartale 2019 roku.

Czytaj w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

Zgodnie z oficjalnymi danymi na dzień 12 listopada 2019 roku liczba podmiotów zatrudniających liczących co najmniej 250 osób oscylowała wokół 4000.

Czytaj też: Czy po śmierci uczestnika PPK jego spadkobiercy stracą część środków?

 

Sprawdź również książkę: Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz ebook >>


Ile osób w PPK

Z raportu wynika, że w przypadku przytłaczającej większości pracodawców poziom partycypacji w PPK oscyluje między 20 a 69 proc., z dominantą w przedziale od 30 do 50 proc. Powyższe oznacza, że w zależności od sposobu liczenia, średni rzeczywisty poziom partycypacji w PPK na podstawie badanej grupy mieści się w przedziale między 39 a 42 proc. Można więc twierdzić, że poziom partycypacji w PPK na początku oszczędzania, w przypadku podmiotów zatrudniających z I transzy, w IV kwartale 2019 roku może nieznacznie przekraczać poziom 40 proc.

Sprawdź w LEX: Jeżeli od 01.01.2020 roku jesteśmy zobowiązani potrącać składki na PPK - to czy dotyczy to wynagrodzeń za grudzień 2019 wypłaconych w styczniu 2020 r.? >

- Szacowany rzeczywisty poziom partycypacji w PPK warto zestawić z założeniami przyjętymi przez projektodawców systemu PPK, którzy jeszcze pod koniec sierpnia 2018 roku, składając do Sejmu projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, szacowali poziom partycypacji w PPK na 75 proc. Jak widać okazują się one kompletnie nierealne, dlatego też w kolejnych miesiącach agendy rządowe sukcesywnie obniżały te prognozy - podkreślono.

Zobacz procedury w LEX:

Zebrane dane pozwalają nam na stwierdzenie, że poziom partycypacji w PPK w przypadku zleceniobiorców jest z reguły znacząco niższy w danych podmiotach zatrudniających niż poziom partycypacji osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w tych samych firmach. Innymi słowy tam, gdzie liczba zleceniobiorców jest większa, można oczekiwać, że poziom partycypacji będzie niższy.

 

Sprawdź również książkę: Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz ebook >>


 

Związki zawodowe a PPK

 

Z raportu wynika, że czynnikiem, który mógł mieć znaczenie przy tworzeniu PPK było istnienie związków zawodowych w firmie. W tej podgrupie – podmiotów, w których działają związki zawodowe – poziom partycypacji w PPK jest wyższy i oscyluje w przedziale między 29 a 69 proc., ze średnią na poziomie prawie 45 proc. partycypacji.

 

 

Podmiot zarządzający PPK a poziom partycypacji

Produkt PPK oferuje obecnie 20 podmiotów zarządzających funduszami zdefiniowanej daty. Warto sprawdzić, czy poziomy partycypacji różnią się między poszczególnymi zarządzającymi w badanej grupie. W tym zakresie badane w opracowaniu podmioty zatrudniające wybrały PPK oferowane przez 7 z 20 podmiotów zarządzających, z tym zastrzeżeniem, że są to te Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które deklarują największą liczbę zawartych umów o zarządzanie PPK (każdy po co najmniej 100 umów).

Sprawdź w LEX: Kiedy zgłosić zleceniobiorcę do PPK? >

Średni poziom partycypacji w tych PPK w poszczególnych podmiotach zarządzających waha się od 24 do 57 proc. Na dziś brak jest jednoznacznej korelacji między np. proweniencją kapitału zakładowego podmiotu zarządzającego a poziomem partycypacji w PPK.

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - księgowanie oraz opodatkowanie >