Odpowiedź

Pracodawca powinien podać w skierowaniu występujące narażenie na czynniki chemiczne (i wskazać ich rodzaj). Jeśli był obowiązek badania i pomiarów tych czynników, należy podać stopień narażenia.
Pracodawca powinien wydawać pracownikowi skierowanie na badania profilaktyczne. Lekarz medycyny pracy wykonuje badania i orzeka na podstawie: 1) informacji w skierowaniu na badania, 2) ocen własnych wykonywanych do celów profilaktycznych, 3) wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych wykonanych przez akredytowane laboratorium. Należy więc w skierowaniu podać wszelkie (nawet potencjalne) zagrożenia, które występują na danym stanowisku pracy. Jeśli występują zagrożenia chemiczne, należy je podać w opisie stanowiska pracy. Nie ma znaczenia, czy pracownik siedzi, czy się przemieszcza. Ocenę zagrożenia przeprowadza się na podstawie występującego zagrożenia (w tym przypadku chemicznego, przeliczonego na czas pracy, a są to: np. badania i pomiary NDS) oraz na podstawie własnej oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającego również badania i pomiary NDS (jeśli pracodawca miał obowiązek je wykonać).

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067) - dalej r.b.l., badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Według § 4 ust. 2 r.b.l., skierowanie powinno zawierać: 1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, 2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu, 3) w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, 4) opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów