Odpowiedź

Pracodawca powinien rozwiązać umowę o pracę, jeżeli nie chce dalej zatrudniać pracownika.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy. Formalnie należy więc odróżnić zawarcie umowy o pracę od nawiązania stosunku pracy.
W przypadku, gdy strony zawarły umowę o pracę wskazując w niej termin rozpoczęcia pracy, z nadejściem tego terminu doszło do nawiązania stosunku pracy – nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik faktycznie w tym dniu przystąpił do pracy. Jeżeli  więc pracodawca nie chce dalej zatrudniać pracownika, to powinien podjąć odpowiednie działania zmierzające do zakończenia stosunku pracy (rozwiązania umowy o pracę).  Umowa o pracę może zostać wypowiedziana przez pracodawcę, rozwiązana na mocy porozumienia stron lub w przypadku uznania, że pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych - bez wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika stanowi sytuację wyjątkową i powinno być stosowane z dużą ostrożnością. W każdym przypadku decyzja pracodawcy o zastosowaniu zwolnienia dyscyplinarnego wymaga uwzględniania konkretnych okoliczności sprawy oraz dokonania oceny, czy zachowanie pracownika jest na tyle rażące, że może uzasadniać rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że do spełnienia tego warunku niezbędny jest znaczny stopień winy pracownika (wina umyślna lub rażące niedbalstwo). O istnieniu tej winy wnioskuje się na podstawie całokształtu okoliczności związanych z zachowaniem pracownika (wyrok SN z dnia 21 lipca 1999 r., I PKN 169/99).

Katarzyna Pietruszyńska
Data odpowiedzi 3 sierpnia 2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów