- Przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy powinny umożliwiać elastyczne określanie wielkości krótkoterminowej migracji zarobkowej, uzyskiwanie dłuższych pozwoleń na pracę, być transparentne w zakresie możliwych rozstrzygnięć, kosztów i długości trwania pozwoleń, wykorzystywać w maksymalny sposób automatyzację i elektronizację procesów administracyjnych. Musimy ułatwić cudzoziemcom wejście na nasz rynek pracy. Bez nich nie utrzymamy szybkiego tempa wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie – mówi Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Propozycje Konfederacji Lewiatan:

  1. Utrzymanie ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy (oświadczenie pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z określonych krajów) i wprowadzenie kilku zmian, np.: wydłużenie możliwości świadczenia pracy w ramach oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy, przedłużenie ważności oświadczenia (np. w przypadku dużego zapotrzebowania na pracę w danym regionie), rezygnacja z obowiązku przerwania świadczenia pracy przez cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie oświadczania pracodawcy o powierzeniu pracy, wydłużenie okresu powierzenia cudzoziemcowi innej pracy na okres 90 dni, przy zachowaniu tych samych warunków pracy.
  2. Integracja systemu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na prace w jednym urzędzie (powiatowym urzędzie pracy).
  3. Zmiany w zakresie zezwolenia na pracę.
  4. Szybsza ścieżka obsługi pracodawców, co do których nie ma wątpliwości, że przestrzegają prawo pracy i przepisy związane z zatrudnieniem cudzoziemców.
  5. Zmiany w jednolitym zezwoleniu na pobyt i pracę wydawanym przez urzędy wojewódzkie.