CO TO ZA PRAWO?

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji filmów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozporządzeniem z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej (Dz. U. Nr 75, poz. 401) – dalej r.b.h.p.f. określił wymagania bhp przy realizacji filmów oraz przy świadczeniu usług filmowych, a także w odniesieniu do osób wykonujących prace lub przebywających na planie filmowym. Regulacja weszła w życie dnia 9 lipca 2011 r.

Zgodnie z r.b.h.p.f. producent filmu (podobnie jak każdy pracodawca) jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy wszystkim osobom biorącym udział w produkcji filmu. Ponieważ zwykle przy produkcji profesjonalnego filmu uczestniczy wiele firm i podwykonawców, producent oraz wszyscy pozostali pracodawcy osób biorących udział w pracach nad filmem są obowiązani wyznaczyć - najpóźniej na 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia zdjęć - koordynatora do spraw bhp, sprawującego obowiązki służby bhp nad wszystkimi osobami biorących udział w produkcji filmu.
Również scenopisy i dokumentacja techniczna filmu nie tylko powinny uwzględniać i określać bezpieczną i higieniczną organizację pracy w każdej fazie produkcji filmu, ale powinny być opracowane i dostarczone w terminie umożliwiającym przygotowanie środków technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownik produkcji jest obowiązany sporządzić szczegółowy plan zabezpieczeń dla wszelkich prac zdjęciowych, zawierający w szczególności wykaz prac i scen szczególnie niebezpiecznych. Za realizację planu jest odpowiedzialny jego autor, ale do bezpośredniego i osobistego nadzoru nad wykonaniem planu zabezpieczeń jest zobowiązany koordynator do spraw bhp.
Kierownik produkcji filmu ma ponadto obowiązek wyposażyć w środki ochrony indywidualnej oraz w inne urządzenia ochronne wszystkich członków grupy zdjęciowej, tudzież zapoznać ich z zasadami i przepisami bhp obowiązującymi przy produkcji filmowej, co powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem.

 


Z planem zabezpieczeń powinny być zapoznane wszystkie osoby biorące udział w realizacji prac zdjęciowych, w szczególności aktorzy, reżyser, operator i kierownik planu.
Odrębny plan zabezpieczeń kaskaderskich (o ile kaskaderzy są przewidziani przy realizacji danego filmu) powinien sporządzić - i następnie odpowiadać za jego przestrzeganie i realizację - koordynator kaskaderów filmowych. Czynności kaskaderskie należy powierzać wyłącznie osobom posiadającym umiejętności odpowiednie do ich wykonywania i potwierdzone odpowiednim dokumentem. Ponadto osoby te są obowiązane mieć aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania tych czynności.
Z kolei sceny i prace niebezpieczne, realizowane w środowisku nieznanym lub szczególnie trudnym, w szczególności w obiektach przemysłowych, w kopalniach, na morzu, w górach, na pustyniach oraz w dżunglach, należy poprzedzić pisemnymi konsultacjami ze specjalistami branżowymi w celu określenia środków zabezpieczających.

W warunkach plenerowych producent filmu powinien zabezpieczyć stanowiska pracy przed ujemnym wpływem zjawisk atmosferycznych.
Grupa zdjęciowa powinna być wyposażona w środki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy lub nagłego zachorowania oraz mieć zapewnioną fachową pomoc lekarską i środki transportu przystosowane do warunków terenowych. Przy stosowaniu efektów pirotechnicznych, wykonywaniu czynności kaskaderskich oraz innych scen niebezpiecznych konieczna jest obecność osób uprawnionych do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, w tym pielęgniarzy, sanitariuszy lub ratowników wykwalifikowanych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, posiadających sprzęt ratowniczy i środki do udzielania pierwszej pomocy oraz środki transportu przystosowane do warunków terenowych.
Prace z zastosowaniem efektów pirotechnicznych zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych i wymagających zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

 Roboty budowlano-montażowe, w tym instalacyjne i rozbiórkowe, dotyczące dekoracji oraz pomostów należy prowadzić zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Materiały i substancje oraz maszyny i urządzenia używane do markowania zjawisk fizycznych i atmosferycznych, w szczególności śniegu, mgły, kurzu, dymu i barwienia powietrza nie mogą zagrażać życiu i zdrowiu osób biorących udział w realizacji scen z udziałem tych zjawisk ani prowadzić do degradacji środowiska.
Czynności związane z zastosowaniem substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, o których mowa w przepisach dotyczących substancji i preparatów chemicznych, w szczególności o właściwościach lotnych, należy wykonywać w digestorium (przeszklona komora w kształcie dużej szafy wyposażona w wydajny wentylator wyciągowy) lub na wolnym powietrzu, przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej.
Powłoki charakteryzatorskie o działaniu utrudniającym proces wymiany powietrznej i cieplnej organizmu nie powinny być stosowane do pokrywania więcej niż 30% powierzchni ciała. Należy unikać sytuacji, w których osoby pozostają w stanie ucharakteryzowania przez ponad 2 godziny.
Przeglądy i naprawy instalacji rozdziału energii elektrycznej dla potrzeb techniki zdjęciowej, dźwięku i oświetlenia powinien wykonywać uprawniony elektryk dyżurny. Sprzęt i urządzenia należy poddawać okresowym przeglądom i konserwacji zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, a przed wydaniem do eksploatacji sprawdzać pod względem sprawności i stanu technicznego oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Reżyser, operator obrazu i kierownik produkcji obowiązani są przestrzegać wymagania, aby dekoracje używane były zgodnie z przeznaczeniem określonym w scenopisie.