Czytaj: Pakiet antykryzysowy z poprawką, która zmienia zasady głosowania w wyborach>>
 

Chodzi o nowy dodany autopoprawką do specustawy (druk sejmowy nr 299-A) ust. 3 i specjalnie zmienione brzmienie ust. 4 (w stosunku do projektu nowelizacji) w art. 31zo noweli specustawy. Przepis ten, a i owszem jest zmieniany, tyle tylko, że w autopoprawce pojawił się w nim nowy ust. 3, a wspomniany ust. 4 został specjalnej z tego względu zmodyfikowany.  Autorzy autopoprawki nie wspomnieli o tej zmianie w uzasadnieniu do projektu, nic też o niej nie było w ocenie skutków regulacji (OSR).

Tymczasem zgodnie z art. 31zo ust. 3 rządowej autopoprawki, zwolnienie z opłacenia niezapłaconych składek będzie odbywało się na wniosek duchownego będącego ich płatnikiem. Tym zwolnieniem będą zaś objęte należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

 

Co więcej, w myśl zmienionego ust. 4, zarówno w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej, jak i – co jest nowością - osoby duchownej, zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegać będą należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Czytaj również: Trzy miesiące wakacji od ZUS dla samozatrudnionych i mikrofirm>>