Podatnik prowadzi ewidencję dotyczącą zwrotów towarów i uznanych reklamacji. Klient dostarcza do sklepu oświadczenie, gdzie wskazuje co najmniej datę zakupu i nazwę towaru. Następnie sklep weryfikuje te informacje, porównując z danymi z kopii paragonu z kasy fiskalnej. W sytuacji, gdy dane z obydwu dokumentów są tożsame, podatnik dokonuje zwrotu towaru. Sporządza się przy tym protokół przyjęcia zwrotu towaru, podpisywany przez sprzedawcę i nabywcę.
Czy możliwe jest zmniejszenie obrotu oraz podatku należnego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru przez klienta, gdy ten ostatni nie dysponuje oryginałem paragonu fiskalnego?
Odpowiedź jest twierdząca. Sprzedawca ma możliwość korekty podatku należnego, gdy jest w stanie udowodnić, że konkretny zwrot towarów i należności miał w rzeczywistości miejsce.
Podstawę opodatkowania obniża się bowiem m.in. o wartość zwróconych towarów, jak i zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty. Uprawnienia tego nie uzależnia się jednak tego od posiadania przez sprzedawcę oryginału paragonu z kasy fiskalnej, potwierdzającego zakup towaru.
Wprawdzie przepis rozporządzenia wskazuje, że zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej m.in. „dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży", jednak może to być każdy dowód świadczący o dokonanej transakcji, a więc nie tylko paragon fiskalny.
Przykładowo zatem mogą być to takie dokumenty jak: wyciąg z terminala (w przypadku płatności bezgotówkowych) czy oświadczenie o zagubieniu paragonu fiskalnego.
Ponadto w rejestrze klauzul niedozwolonych (prowadzonych przez UOKiK) widnieje zapis „Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu". Stąd sprzedawca ma obowiązek przyjąć zwrot towaru od nabywcy, jeśli jest on w stanie udowodnić zakup dokonany w danym sklepie, nawet jeśli nie posiada paragonu.
Z kolei możliwość pomniejszenia obrotu m.in. o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów istnieje wówczas, gdy zwrot towaru jest prawnie dopuszczalny i zwroty te zostały udokumentowane.
Zasadniczo paragon fiskalny jest dla nabywcy dowodem dokonania zakupu (z czym wiążą się też m.in. uprawnienia gwarancyjne i z tytułu rękojmi), a dla sprzedawcy - potwierdza tożsamość towaru w przypadku np. jego zwrotu. W obliczu zwrotu towaru sprzedawca winien zatrzymać paragon fiskalny. Jednak paragon nie jest jedynym dokumentem dowodzącym zaistnienia sprzedaży.
Z powodu tego, że kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (czyli po wydrukowaniu paragonu), należy prowadzić odrębną ewidencję, z której ma dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego przypisana do konkretnego paragonu.
Zatem udowodnienie nabycia u sprzedawcy towaru zwracanego przez klienta (będące podstawą do dokonania korekty), na podstawie innych dokumentów aniżeli oryginał paragonu fiskalnego, nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa podatkowego.
Wracając przy okazji do tematyki biletów, warto zauważyć że dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży - oprócz paragonu jest także sam bilet, zawierający dane dotyczące czasu, miejsca wydarzenia (co konkretyzuje oznaczenie danej usługi wstępu). Za pomocą biletu organizator może zidentyfikować wcześniejszą sprzedaż. Sprzedawca może więc nawet przyjąć zwrot samego biletu wstępu, bez paragonu fiskalnego – i na tej podstawie dokonywać zwrotu pieniędzy i korekt sprzedaży.
WAŻNE!
Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:
1) datę sprzedaży;
2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy