Związek Celowy Gmin MG-6 zrzesza Miasto Gorzów Wlkp. i ościenne gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawę, Lubiszyn i Santok. Jego zadaniem jest m.in. realizacja zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową i gospodarowaniem odpadami.

Ten ostatni obszar działalności wynika ze zmian statutowych wprowadzonych w tym roku, a będących skutkiem obowiązywania nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, nakładającej ten obowiązek na samorządy.

Członkowie Związku, w celu sprawniejszego i tańszego funkcjonowania systemu, postanowili skorzystać z możliwości realizowania tego zdania przez związki samorządów. W poniedziałek przestawili proponowane zasady zbiórki i segregacji odpadów na terenie Gorzowa i ościennych gmin.

Jak poinformował przewodniczący Zarządu ZCG MG-6, prezydent Gorzowa Wlkp. Tadeusz Jędrzejczak, stawki miesięczne za śmieci będą naliczane od osoby. W Gorzowie mieszkańcy budynków wielorodzinnych zapłacą 9 zł za odbiór odpadów posegregowanych i 14 zł za odpady nieposegregowane; w przypadku domów jednorodzinnych pierwsza z opłat wyniesie 10 zł.

W pięciu gminach okalających Gorzów opłaty wyniosą 9 zł i 14 zł, zarówno dla mieszkańców budynków jedno-, jak i wielorodzinnych.

Prezydent Jędrzejczak wyjaśnił, że opłatę tworzą trzy składowe – koszty wywozu odpadów, ich składowania i segregacji przez Zakład Utylizacji Odpadów oraz koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem nowego systemu. Cały teren ZCG MG-6 został podzielony na trzy sektory. Dwa obejmują Gorzów, natomiast trzeci przyległe gminy.

„W całym Związku Gmin na funkcjonowanie systemu potrzeba miesięcznie ok. półtora mln zł. Mówimy więc o dużych pieniądzach (…), w tym 60 proc. to jest składowanie, przewoźnik - ok. 30 proc. i ok. 10 proc. tej opłaty to jest administracja” - powiedział Jędrzejczak.

Zgodnie z opracowanym przez ZCG MG-6 systemem odpady będą dzielone na: biodegradowalne i zielone, pozostałe komunalne oraz szkło. Ponadto zdefiniowano grupę odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, które będą zbierane niezależnie od pozostałych, według ustalonych harmonogramów.

W kwietniu mają zostać ogłoszone przetargi na wywóz śmieci w każdym z sektorów. Mogą w nim wziąć udział zarówno pojedyncze firmy, jak i korporacje mniejszych. Od wyników przetargów będzie uzależniona ostateczna cena za wywóz śmieci, która zacznie obowiązywać od lipca.

Na konferencji prasowej Jędrzejczak zapowiedział, że w przypadku osób będących w trudnej sytuacji finansowej przywiduje się wprowadzenie ulg, jednak nie można jeszcze podać szczegółów, bo trwają analizy prawne.

W Gorzowie termin składania deklaracji dotyczących liczby osób, od których będzie naliczana opłata i wyboru formy odbioru odpadów (posegregowane lub nie) upłynie 15 maja. W większości podgorzowskich gmin takie deklaracje spływają do urzędów od lutego.

Do 30 czerwca mieszkańcy i zarządcy budynków powinni wypowiedzieć umowy firmom, które obecnie odbierają od nich śmieci. Łącznie obszar, który obejmuje ZCG MG-6 zamieszkuje ok. 156,5 tys. osób.