Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2008/56/WE, każde państwo członkowskie Unii Europejskiej jest obowiązane do opracowania i wdrożenia strategii morskiej dla własnych wód morskich, mając na uwadze, że zbiorniki morskie są wykorzystywane wspólnie z innymi państwami, a środowisko morskie ma charakter transgraniczny. Przyjęcie strategii morskiej powinno umożliwić osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich do 2020 r.

Zgodnie z przepisami opublikowanej ustawy na strategię morską składają się:
1) opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich,
2) opracowanie zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich,
3) opracowanie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi wskaźników,
4) opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich,
5) opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony wód morskich.

Ponadto ustawa wprowadza nowe definicje w zakresie wód morskich.

Zawiera też nowy rozdział: ochrona środowiska wód morskich. Zadania wynikające z ochrony wód morskich będą należały do administracji rządowej oraz samorządowej.

Ustawa wejdzie w życie 7 marca 2013 r.