Aktualny zakres instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego był przedmiotem szczegółowej analizy dokonanej przez Komisję Europejską w ramach przeglądu dyrektywy IPPC. W wyniku przeprowadzonej analizy w przedmiotowym projekcie planowane jest przede wszystkim rozszerzenie zakresu instalacji, które objęte zostaną obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Projekt ten ma na celu również dokonanie wyjaśnień i uporządkowanie niektórych określeń użytych w tekście dyrektywy w celu ich łatwiejszego interpretowania i stosowania. W aktualnie obowiązującej dyrektywie IPPC zidentyfikowano głównie następujące zagadnienia wymagające doprecyzowania:

* produkcja substancji chemicznych;
* produkcja wyrobów ceramicznych;
* produkcja produktów spożywczych.

Komisja Europejska zidentyfikowała różnice w interpretacji zakresu stosowania załącznika I dyrektywy IPPC w poszczególnych krajach członkowskich. W ramach przeprowadzonej rewizji zwróciła szczególną uwagę na potrzebę ujednolicenia interpretacji określeń użytych w załączniku I w ramach Unii Europejskiej.

Analizie poddano szereg opcji (dotyczących objęcia przepisami siedemnastu różnych rodzajów działalności oraz wprowadzenia przepisów na temat zanieczyszczenia ziemi), które zbadano pod kątem kosztów i korzyści związanych z realizacją wyznaczonych celów.
W odniesieniu do kilku innych rodzajów działalności analiza wykazała, że należy wyjaśnić zakres stosowania przepisów w celu zapobieżenia niespójnościom (przetwarzanie odpadów, substancje chemiczne, ceramika i produkcja żywności). Niemniej jednak pewne rodzaje działalności (hodowla bydła, niektóre działania związane z przetwarzaniem odpadów, akwakultura), które początkowo planowano włączyć w zakres załącznika I dyrektywy IPPC, celowo wykluczono z zakresu stosowania dyrektywy, ponieważ objęcie ich jej przepisami przyniosłoby jedynie ograniczone korzyści dla środowiska lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami.

Monika Kosińska