Odpowiedź: rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu jest przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego (np. w spółkę jawną), a następnie przyjęcie nowych wspólników do powstałej na skutek przekształcenia spółki jawnej.
Uzasadnienie: jak stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) - dalej u.w.t.p.a., sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym". Jak jednocześnie wynika z art. 18 ust. 12 pkt 4 u.w.t.p.a., zezwolenie powyższe wygasa, między innymi, w przypadku zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
A zatem niestety informacja uzyskana przez Państwa w urzędzie miasta jest prawidłowa - przystąpienie nowych wspólników do spółki cywilnej spowoduje wygaśnięcie (utratę ważności) dotychczas posiadanego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Istnienie przepisu określającego taki skutek jest zapewne związane z tym, że w przypadku spółek cywilnych przedsiębiorcami są wspólnicy spółek, a nie spółki (zob. art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672), zaś zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są przedsiębiorcom (a zatem w przedstawionej sytuacji zezwolenia na sprzedaż alkoholu posiadacie Państwo jako wspólnicy spółki, a nie spółka).
Istnieje jednak rozwiązanie pozwalające na zachowanie posiadanego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Rozwiązanie to polega na przekształceniu spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego (np. w spółkę jawną), a następnie przyjęcie nowych wspólników do powstałej na skutek przekształcenia spółki. W takim przypadku na podstawie art. 26 § 5 w zw. z art. 553 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030) spółka prawa handlowego stanie się podmiotem zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyznanym Państwu jako wspólnikom spółki cywilnej (odpowiednie zastosowanie ma uchwała 7 sędziów NSA z dnia 14 stycznia 2009 r., II GPS 6/08; dotyczy ona co prawda zezwolenia na prowadzenie apteki, lecz z uzasadnienia uchwały wynika jej uniwersalny charakter), a późniejsze przystąpienie do spółki powstałej z przekształcenia nowych wspólników nie spowoduje wygaśnięcia zewolenia (tylko bowiem w przypadku spółek cywilnych zmiany osobowe wspólników wywołują taki skutek).