Krok 1. Sprawdź, czy możesz zawiesić działalność gospodarczą
Zawiesić swoją działalność mogą przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna), wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Ważne!
W przypadku spółki cywilnej za przedsiębiorców uznaje się jej wspólników. Z tego powodu zawieszenie działalności wykonywanej w tej formie jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. 
Prawo do zawieszenia działalności nie jest zależne od formy działalności gospodarczej, czasu jej wykonywania, ilości wspólników itp. Jedyne ograniczenie to brak statusu przedsiębiorcy.
Istotne!
Działalność gospodarczą może zawiesić jedynie przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Korzystanie z pracy innych osób (np. zleceniobiorców) nie stanowi przeszkody do zawieszenia działalności. 

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w różnych formach lub jest wspólnikiem w kilku spółkach, może zawiesić wykonywanie działalności w ramach danej formy lub w danej spółce cywilnej (spółkach cywilnych).
Przykład
Jakub prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, jest wspólnikiem w dwóch spółkach cywilnych, jednej jawnej oraz udziałowcem w spółce z o.o. Tym samym może zawiesić działalność indywidualną, w dowolnej spółce cywilnej, a nawet w obu tych spółkach. Niezależnie od tego swoją działalność może zawiesić spółka jawna oraz spółka z o.o., w których posiada udziały.
Krok 2. Określ czas trwania zawieszenia
Chcąc zawiesić działalność gospodarczą, musisz określić czas trwania zawieszenia.
Pamiętaj!
Zawieszenie działalności gospodarczej może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli jednak okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. 
Przykład
Przedsiębiorca zawiesił działalność na jeden miesiąc. W lutym będzie to 28 lub 29 dni, mimo że standardowo minimalny okres zawieszenia działalności wynosi 30 dni. Kiedy następnym razem chciał zawiesić działalność w sierpniu, zawiesił ją na 30 dni (niepełny miesiąc).
Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach, w odpowiednich formularzach wpisuje się jednak zazwyczaj po prostu datę początkową i końcową.
Ważne!
Okres zawieszenia nie musi pokrywać się z miesiącami kalendarzowymi. 
Krok 3. Złóż wniosek o zawieszenie działalności
Zawieszenie działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy; wniosku nie trzeba uzasadniać.
Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku.
Pamiętaj!
Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej należy złożyć najpóźniej w dniu zawieszenia.
Przedsiębiorcy samodzielnie wykonujący działalność gospodarczą wniosek o zawieszenie działalności składają na formularzu CEIDG-1. Jest to podstawowy dokument używany do wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostali przedsiębiorcy robią to na formularzu KRS-Z62. Formularz ten składa się w sądzie rejestrowym. W obu przypadkach wniosek składa się bez opłat i bez konieczności ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Uwaga!
Do wniosku o zawieszenie działalności należy dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.
Krok 4. Powstrzymaj się od wykonywania działalności gospodarczej w okresie zawieszenia
...