Najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek przekazania do 31 stycznia każdego roku do ministra właściwego ds. gospodarki sprawozdań na temat stosowanych przez nich praktyk płatniczych w roku poprzednim.

Obowiązek złożenia sprawozdania z praktyk płatniczych dotyczy:

  • podatkowych grup kapitałowych bez względu na wielkość ich przychodu;
  • firm, których przychód przekracza rocznie 50 mln euro. 

Podmioty te zobowiązane są raz do roku przedstawiać sprawozdanie o wartości należności i zobowiązań z transakcji handlowych w podziale na terminy płatności (do 30, 60, 120 dni i powyżej 120 dni) oraz wartości świadczeń niespełnionych i nieotrzymanych w terminie umownym.

Czytaj też: Zatory płatnicze - ustawa trochę działa, ale będą zmiany

Obowiązek złożenia sprawozdania spoczywa na członku zarządu lub innego organu zarządzającego. W spółce komandytowo-akcyjnej sprawozdanie składa komplementariusz prowadzący sprawy spółki. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie odrębnie składa kierownik każdej z tworzących ją spółek. Brak złożenia sprawozdania w terminie podlega karze grzywny.

W MRiT trwa analiza otrzymanych sprawozdań. Po jej zakończeniu minister rozwoju i technologii poda do publicznej wiadomości zbiorcze zestawienie sprawozdań za 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa. 

Sprawdź: Czy nieopłacanie rat obliguje do stosowania przepisów o zatorach płatniczych w CIT? >

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Obowiązek składania sprawozdań wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Celem przepisów jest wyegzekwowanie stosowania reguły fair play w zakresie określania terminów płatności, a w konsekwencji terminowego płacenia faktur pomiędzy kontrahentami. Skróceniu do 30 dni uległ termin zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny. Maksymalnie 60-dniowy termin zapłaty jest wymagany w transakcjach, w których wierzycielem jest MŚP, a dłużnikiem duży przedsiębiorca.

I SA/Rz 1025/14, Likwidacja zatorów płatniczych. - Wyrok WSA w Rzeszowie >

Prezes UOKiK może nałożyć kary pieniężne na przedsiębiorców, których opóźnienia w płatnościach są szczególnie duże. 

Dotychczasowe doświadczenia co do sprawozdań posłużą jako materiał do nowelizacji ustawy antyzatorowej, przygotowywanej obecnie we współpracy z UOKiK. Oprócz usprawnienia procesu składania sprawozdań będzie ona w szczególności przyznawała Prezesowi UOKiK jeszcze bardziej skuteczne środki do zwalczania nieuczciwych praktyk, które prowadzą do powstawania największych opóźnień w płatnościach.