Nowe przepisy promują rozwiązania alternatywne


Zastosowanie systemów wysokoefektywnych będzie należało rozważyć już na etapie sporządzania projektu budowlanego, który jest zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Nowe przepisy zaostrzają tym samym politykę racjonalizacji zużycia energii w budynkach oraz stosowanie rozwiązań alternatywnych tam, gdzie ma to ekonomiczne, techniczne i środowiskowe uzasadnienie, przy zagwarantowaniu odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego.

Zmiany będą dotyczyć wszystkich budynków

Zmiana spowoduje powstanie obowiązku rozpatrywania wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych przed rozpoczęciem budowy dla wszystkich budynków. Do tej pory warunek ten dotyczył tylko budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2.


Nowelizacja implementuje dyrektywę

Opublikowana 2 lipca nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r., poz. 762) ma na celu implementację postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zmiany wchodzą w życie za trzy miesiące

Wprowadzana nowelizacja powoduje zmianę zakresu opisu technicznego projektu budowlanego. Zmiana wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 3 października 2013 r.