Jeszcze w listopadzie rolnicy wyjadą do dwóch gospodarstw w województwie wielkopolskim: Borka Wielkopolskiego i Wzięchowa, gdzie wspólnie z przedstawicielami samorządów lokalnych z terenu zlewni rzek Płoni i Małej Iny oraz reprezentantami Stacji Chemiczno-Rolniczej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wezmą udział w szkoleniu.

Głównym tematem spotkania ma być funkcjonowaniem gospodarstw rolnych znajdujących się na obszarach szczególnie zagrożonych zanieczyszczeniami azotowymi pochodzenia rolniczego.

w ramach kampanii edukacyjnej pod nazwą „Chrońmy wody przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego” zorganizowane zostaną również prelekcje o wodach powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Uczestnicy zostaną m.in. przeszkoleni, jak pobierać próbki gleby, by zbadać je pod kątem zawartości azotu oraz jak interpretować te wyniki.

Kampania wpisuje się w założenia Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015.

Jak podkreślają organizatorzy szkolenia, zajęcia mają m.in. zapoznać rolników ze sposobami ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, nauczyć jak zapobiegać pogorszeniu stanu czystości wód, przedstawić podstawy prawa ochrony środowiska.

W trakcie zajęć uczestnicy uzyskają wiedzę, w jakim stopniu wody regionu na obszarach wiejskich są zanieczyszczane, i z jakich źródeł te zanieczyszczenia pochodzą.

W woj. zachodniopomorskim szczególnie narażony na zanieczyszczenia jest m.in. obszar zlewni Jeziora Miedwie.

Zanieczyszczenia wód to efekt m.in. używania przez rolników nawozów, z których tylko część zostaje przetworzona. Pozostała ilość ulega kumulacji w glebie, migruje do wód powierzchniowych i gruntowych oraz do atmosfery. Są to w szczególności azot i fosfor, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego - szczególnie dla jakości wód.

W warunkach nadmiernego wzbogacenia wód azotem i fosforem dochodzi do ich tzw. eutrofizacji, co może objawiać się gwałtownym rozwojem fitoplanktonu (glonów, sinic).

Rolnictwo zanieczyszcza wodę przede wszystkim poprzez niewykorzystane składniki środków ochrony roślin i nawozów (naturalnych i mineralnych), miejsca składowania i przechowywania odchodów zwierzęcych oraz miejsca spływu wód z terenu zagród, jak również miejsca składowania kiszonki.

W chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wprowadzona została tzw. Dyrektywa Azotanowa, która ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód powodowanego przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych, wyznacza obszary wrażliwe na zanieczyszczenie związkami pochodzenia rolniczego oraz obszary szczególnie narażone (OSN). 

epr/ mki/