Przepisy związane z wycinką drzew zawarte w  ustawie o ochronie przyrody  doczekały się bogatego orzecznictwa, co jednoznacznie potwierdza konieczność przypominania, czym może skończyć się ich nieprzestrzeganie.


Usunięcie drzewa, nawet jeżeli zostało ono poważnie uszkodzone przez wichurę, wymaga uzyskania zezwolenia. Usunięcie drzewa bez takiego zezwolenia kończy się wysoką karą pieniężną.

Takie stanowisko wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2012 r. sygn. akt II OSK 810/11 rozpatrującego skargę kasacyjną osoby, która dokonała wycięcia uszkodzonego drzewa, zaniedbując obowiązek uzyskania zezwolenia.

Stan faktyczny ustalony w sprawie przedstawiał się następująco:
W toku postępowania organy ustaliły, iż podczas silnej wichury od drzewa odłamał się jeden pień i przewrócił na ogrodzenie wykonane z siatki, powodując jego zniszczenie, a drugi pień przechylił się w kierunku działki. Pień drzewa był spróchniały. Drzewo rosło w odległości około 3 m od ogrodzenia. W ocenie współwłaścicielki nieruchomości, co znalazło potwierdzenie w materiale dowodowym zebranym przez organy orzekające w sprawie, odłamane konary drzewa zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców kamienicy oraz pojazdów parkujących na posesji. Nadto, drzewo było spróchniałe i nietypowe – dwa konary wyrastały nisko przy ziemi. Drzewo złamało się w dzień poprzedzający długi weekend, zatem konieczne było natychmiastowe działanie. Współwłaścicielka usunęła drzewo, nie posiadając zezwolenia, za co organ nałożył karę. We wnoszonych środkach odwoławczych bezskutecznie podnoszone były różne argumenty mające świadczyć m.in. o podjęciu działania ze względu na zagrożenie, jakie powodowało drzewo, a raczej to, co z niego zostało.


Zgodnie z przepisami  ustawy o ochronie przyrody , usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwy organ. Powyższy przepis realizuje ogólną zasadę ochrony zadrzewień, o jakiej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 tej  ustawy o ochronie przyrody . Zwykle będzie to zezwolenie wydane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, z jednym wyjątkiem. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Nie można także zapominać, że zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym >>>