Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ustalił przedsiębiorcy karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego drogi krajowe, polegające na przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego - bez zezwolenia zarządcy drogi.


Przedsiębiorca zaskarżył tę decyzję do sądu administracyjnego.

W rozpatrywanej sprawie spór pomiędzy stronami sprowadzał się do określenia podmiotu podlegającego sankcji administracyjnej za bezprawne zajęcie pasa drogowego.

Zdaniem przedsiębiorcy podmiotem odpowiedzialnym jest właściciel działki stanowiącej drogę dojazdową, a mianowicie gmina.

Natomiast według GDDKiA odpowiedzialności tej podlega skarżący, jako podmiot, który faktycznie dokonał przebudowy zjazdu bez zezwolenia.

NSA wyjaśnił, iż odpowiedzialność administracyjną za przebudowę zjazdu w świetle art. 29a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) ponosi właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległej do drogi, z której w sposób nielegalny, tj. bez zezwolenia zarządcy drogi przebudowano zjazd.

Zatem stronami postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie zezwoleń na budowę lub przebudowę zjazdu są wyłącznie właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległej do drogi i tylko te podmioty mogą być adresatami decyzji o nałożeniu kary pieniężnej – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 8 września 2015 r., sygn. akt II GSK 1682/14, prawomocny