Pytanie:
Czy niewykorzystane w roku poprzednim środki finansowe pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być wykorzystane w roku następnym, czy można wykorzystać je jeszcze później?

Gmina posiada środki finansowe, które pozostały z roku 2016. W roku 2017 organizuje przetarg na lata następne. Istnieje obawa, że w wyniku przetargu może wzrosnąć cena usługi, a zatem konieczna będzie podwyżka opłaty.

Czy można pozostawić środki z roku 2016, aby nie musieć podnosić opłaty, tylko pokryć różnicę właśnie tymi środkami w roku 2018?

Odpowiedź:
Co do zasady, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych ustala gmina. Jednakże o przeznaczeniu środków pochodzących z opłat decyduje art. 6r ust. 2-2c ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. Wśród celów, na które mogą być przeznaczone środki z powyższych opłat określonych przez przytoczone przepisy, nie ma "dofinansowania" do opłat, jakie ponoszą właściciele nieruchomości uiszczający je za gospodarowanie nimi.

Uzasadnienie:
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlegają ogólnej zasadzie niefunduszowania wyrażonej w art. 42 ust. 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Środki te mają bowiem "charakter" znaczony i mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w u.u.c.p.g. Do celów tych ustawodawca zalicza koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługi administracyjnej tego systemu;

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach.

Natomiast środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym. Jak widać z powyższego, gmina nie może "zaoszczędzić" nadwyżki z opłat i przeznaczyć jej na dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami