Czy w art. 29 ust. 2 pkt 4 i w art. 30 ust. 1 pkt 2c pr. bud., które odnoszą się do ocieplania budynków, wysokość budynku należy liczyć do kalenicy, czy do najwyżej położonego stropu nad kondygnacją użytkową? Inwestor zamierza ocieplić cały budynek pokryty dachem stromym, w tym także trójkątną ścianę szczytową o wysokości do 13 m npt. Strop nad najwyżej położoną kondygnacją użytkową położony jest na wysokości 9 m npt.

Odpowiedź:
Wysokość budynku powinna być mierzona do najwyżej położonej kalenicy.

Do jakiej wysokości budynku docieplenie nie wymaga zgłoszenia?

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) – dalej pr. bud., pozwolenia na budowę nie wymaga docieplenie budynków o wysokości do 25 m. Zgłoszenia wymaga jednak docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m (art. 30 ust. 1 pkt 2c pr. bud.). Pr. bud. nie precyzuje, w jaki sposób powinna być obliczana wysokość budynku. Wydaje się jednak, że brak definicji należy rozumieć jako przyjęcie przez racjonalnego ustawodawcę, że wysokość budynku powinna być mierzona do najwyżej położonej kalenicy.

Jak mierzyć wysokość budynku?

Przepis § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) – dalej r.w.t., ma zastosowanie wyłącznie do przepisów tego rozporządzenia, co zostało wprost wskazane w tym przepisie – wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.