Pytanie:
Czy istnieje wymóg zapewnienia dwóch wyjść ewakuacyjnych w obiektach?

Odpowiedź:
Wymóg posiadania dwóch wyjść ewakuacyjnych lub ich większej liczby nie dotyczy wszystkich obiektów. Wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, wskazują, w jakich konkretnych uwarunkowaniach konieczne jest zapewnienie większej liczby wyjść ewakuacyjnych nie tylko z budynków, ale i pomieszczeń. Przy ewakuacji ważna jest również szerokość drzwi i sposób ich otwierania.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami § 236-257 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dalej r.w.t.b.u., w budynkach:
1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II,
2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem,
- należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpożarowym, odpowiadającym wymaganiom § 232 r.w.t.b.u. Dopuszcza się dodatkowe pionowe drogi komunikacji ogólnej, niespełniające tych wymagań, jeżeli łączą one kondygnacje w obrębie jednej strefy pożarowej.

Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:
1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, a w strefie pożarowej ZL II – ponad 30 osób;
2) znajduje się w strefie pożarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m[2];
3) znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 300 m[2];
4) znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 1000 m[2];
5) jest zagrożone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m[2].

Szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m.

Przykład:
- 50 pracowników w jednym pomieszczeniu - szerokość drzwi - 0,9 m,
- 100 pracowników w jednym pomieszczeniu - szerokość drzwi - 0,9 m,
- 200 pracowników w jednym pomieszczeniu - szerokość drzwi - 1,2 m,
- 300 pracowników w jednym pomieszczeniu - szerokość drzwi - 1,8 m.
Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz, gdy dotyczą pomieszczeń:
- zagrożonych wybuchem,
- do których jest możliwe niespodziewane przedostanie się mieszanin wybuchowych lub substancji trujących, duszących bądź innych, mogących utrudnić ewakuację,
- przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób,
- przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny być wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami