Odpowiedź: każdy ze wspólników spółki cywilnej samodzielnie wybiera formę opodatkowania, nie można jednak łączyć w spółce opodatkowania ryczałtem i podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Uzasadnienie: zasadą jest opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej. Ryczałtowa bądź liniowa forma opodatkowania może być stosowana jedynie po uprzednim, formalnym wyborze tej metody opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej (art. 9a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.
Przepisy nie przewidują przy tym, by wspólnicy spółki cywilnej opodatkowani być musieli w takiej samej formie. W skrajnym przypadku, w mojej ocenie, niektórzy mogą być opodatkowani podatkiem liniowym (art. 30c u.p.d.o.f.), niektórzy na zasadach ogólnych (art. 27 u.p.d.o.f.) a niektórzy podatkiem zryczałtowanym (art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - dalej u.z.p.d.
Niezależnie więc od formy opodatkowania wybranej przez pozostałych wspólników podatnik, który nie wybrał innej formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, w mojej ocenie powinien rozliczać podatek na zasadach ogólnych (PIT-36).
Niemniej jednak należy zauważyć, że Minister Finansów w wydawanych interpretacjach wskazuje, że jeśli choć jeden ze wspólników nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu to wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy na zasadach ogólnych (zob. np. pogląd wyrażony m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 19 listopada 2008 r., IPPB1/415-1066/08-2/EC).
W efekcie wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, w której choć jeden ze wspólników nie złożył skutecznego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu lub utracił prawo do opodatkowania ryczałtem muszą być opodatkowani na zasadach ogólnych, jako że podstawową formą opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej są zasady ogólne, a przy tym nie ma możliwości by wspólnicy spółki cywilnej opodatkowywali dochody z udziału w tej spółce według różnych form opodatkowania. Zarówno podatnik, jak i jego wspólnik zobowiązani są do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, zaś spółka może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, bądź też księgi rachunkowe (tak Minister Finansów w interpretacji z dnia 23 sierpnia 2010 r., ITPB1/415-518/10/WM). MF wskazuje przy tym wprost, że złożone przez innych wspólników spółki oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie wywołuje żadnych skutków prawnych, bowiem, podstawową formą opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej są zasady ogólne, a przy tym nie ma możliwości by wspólnicy spółki cywilnej opodatkowywali dochody z udziału w tej spółce według różnych form opodatkowania.
Wydaje się zatem, że możliwe jest jedynie opodatkowanie wspólników spółki cywilnej jednocześnie na zasadzie podatku liniowego i zasadach ogólnych, nie może być natomiast tak, by część wspólników opodatkowana była podatkiem dochodowym od osób fizycznych a część ryczałtem. Oczywiście interpretacja taka jest skrajnie niekorzystna, szczególnie dla pozostałych wspólników. Niemniej jednak, z uwagi na ryzyko podatkowe i stanowisko organów podatkowych trudno byłoby sugerować praktyczne zastosowanie przedstawionej na wstępie językowej i korzystnej interpretacji przepisów. W tej sytuacji jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest uzyskanie przez poszczególnych wspólników (a nie przez spółkę) indywidualnych urzędowych interpretacji przepisów, by w razie sporu skorzystać z zapewnianej przez nią ochrony. W przeciwnym przypadku można jedynie liczyć na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia przed sądem administracyjnym.