Prezydent podpisał ustawę z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest likwidacja Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), będącego państwowym funduszem celowym, oraz utworzenie w jego miejsce nowego zobowiązania wieloletniego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), określonego w art. 401c ust. 9c ustawy – Prawo ochrony środowiska (zobowiązania wieloletniego FNT).

 


Szybsze wsparcie dla  transportu niskoemisyjnego

Według rządu, który przygotował projekt, rozwiązanie to ma przyspieszyć finansowanie ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego oraz korespondować z zakresem działania NFOŚiGW jako instytucji ochrony środowiska, do której zadań należy finansowanie ochrony środowiska.
Ustawa wprowadza zmiany m. in. w ustawach:

  1. o podatku dochodowym od osób fizycznych - zmiana ma na celu uchylenie przepisu przewidującego zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków FNT. Zwolnienie będzie obowiązywało od świadczenia, w szczególności dotacji oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków NFOŚiGW,
  2. o podatku dochodowym od osób prawnych - zmiana ma na celu objęcie zwolnieniem z opodatkowania podatkiem CIT dofinansowania udzielanego w formie bezzwrotnej ze środków NFOŚiGW w ramach zobowiązania wieloletniego FNT. Rozwiązanie to odpowiada obecnemu zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT wsparcia ze środków FNT,
  3. Prawo energetyczne - zmiana ma na celu ujęcie dotychczasowego przychodu FNT w postaci środków pochodzących od operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, jako przychodu zobowiązania wieloletniego FNT,
  4. Prawo ochrony środowiska - zmiany mają na celu:
  • ujęcie opłaty emisyjnej, dotychczasowego przychodu FNT, jako przychodu zobowiązania wieloletniego FNT; 
  • zniesienie roli NFOŚiGW, jako zarządzającego przekształcanym FNT; 
  • usytuowanie wpływów z tytułu opłaty zastępczej i środków przekazywanych przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, jako źródeł przychodów zobowiązania wieloletniego FNT; 
  • rozstrzygnięcie o przeznaczeniu środków NFOŚIGW na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza.

Czytaj: Raport: do 2023 r. podwoi się sprzedaż samochodów elektrycznych>>

Nowe przepisy zakładają nałożenie na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast obowiązku wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie, w szczególności w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, potwierdzających przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. 
Wydawanie zaświadczenia będzie opierało na przyjętych przepisach, a także poprzez odesłanie, na przepisach już istniejących, w szczególności ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r., z wyjątkiem:
1) art. 7 i art. 16, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia; 
2) art. 10 i art. 11, które wchodzą w życie z dniem 30 września 2020 r.