Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał spółce dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem samowolnie wykonanych robót budowlanych związanych z przebudową odcinka linii elektroenergetycznej.

Spółka wniosła skargę do sądu administracyjnego.

Wyjaśniła, iż dokonana przez nią wymiana przewodów miała na celu usunięcie zagrożenia z powodu ich złego stanu technicznego.

WSA uznał, że skarga jest zasadna.

W ocenie sądu spółka przeprowadziła prace, na które nie było wymagane zgłoszenie, ani też pozwolenie na budowę.

Przebudowa lub remont istniejącej sieci (słupy wraz z podwieszonymi przewodami) musi wiązać się z ingerencją w istniejące trwałe elementy infrastruktury.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Natomiast wymiana przewodów w istniejącej linii energetycznej albo podwieszenie dodatkowego kabla mieści się w zakresie bieżącej eksploatacji sieci i nie jest objęta zakresem Prawa budowlanego.

Z projektu budowlanego nie wynikało, aby spółka zamierzała wykonać nową sieć, przebudować czy też odbudować sieć istniejącą.

Zakres robót ograniczył się do wymiany roboczego przewodu przy zachowaniu podstawowych parametrów takich jak długość i szerokość.

Zatem zdaniem sądu nie mamy w sprawie do czynienia z robotami budowlanymi, a jedynie z bieżącą konserwacją.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Szczecinie z 29 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Sz 1042/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów