Właściciel lokalu może wykazać swój własny, indywidualny interes prawny i wówczas nie ma przeszkód by mógł on wystąpić jako strona zainteresowana w takim postępowaniu. 

Tak orzekł WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 100/16.

JW zawiadomiła PINB o sytuacji zagrażającej życiu w budynku wielorodzinnym, spowodowanej nieodpowiednim stanem technicznym przewodów kominowych. Organ wszczął postępowanie, w trakcie którego zarządca budynku przedstawił dokumentację, z której wynika, że budynek poddawany był okresowym kontrolom stanu technicznego i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Instalacja kominowa w budynku funkcjonowała prawidłowo, co oznacza, że każdy użytkownik lokalu miał zapewnione odpowiednie warunki do zapewnienia w swoim mieszkaniu prawidłowej wentylacji i prawidłowego odprowadzania spalin z gazowych przepływowych ogrzewaczy wody. PINB umorzył więc postępowanie.

JW zaskarżyła decyzję, ale organ II instancji orzekł o umorzeniu postępowania odwoławczego. Stwierdził, że skarżąca w przedmiotowej sprawie wykazała wprawdzie interes faktyczny, ale nie prawny. Skarżąca nie była bowiem właścicielką budynku, a jedynie posiadała prawo własności do lokalu w tym obiekcie. Z kolei zgodnie z rozdz. 6 Prawa budowlanego obowiązki w nim wymienione ciążą na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego, a nie na właścicielu lokalu. JW skierowała sprawę do WSA w Gliwicach.

Sąd uznał, że skarga zasługiwała na uwzględnienie. Kontroli poddał decyzję, której podstawę materialnoprawną stanowił art. 66 pr. bud. Sąd podzielił stanowisko organu, że adresatem nakazów związanych z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym przewidzianych w art. 66 pr. bud. może być wyłącznie właściciel lub zarządca obiektu. Zgodził się, że kominy i przewody wentylacyjne należą do części wspólnej budynku i żaden właściciel wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nie ma indywidualnego tytułu prawnego do komina czy kanału kominowego.

Jednak w niniejszej sprawie nie chodziło o kierowanie obowiązków wynikających z art. 66 pr. bud. do innego podmiotu, ale o uznanie stroną takiego postępowania także inne podmioty, a mianowicie właścicielkę wyodrębnionego lokalu mieszkalnego. Właściciel takiego lokalu może wykazać swój własny, indywidualny interes prawny i wówczas nie ma przeszkód by mógł on wystąpić jako strona zainteresowana w takim postępowaniu. Zły stan przewodów kominowych, złe funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej, spalinowej w przedmiotowym budynku może stwarzać bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia lokatorów. Niewątpliwie, jak wskazała skarżąca, może wpływać także na komfort życia w danym lokalu.

Dlatego też prawidłowe funkcjonowanie i odpowiedni stan techniczny przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym jest istotny także z punktu widzenia pojedynczego właściciela odrębnego lokalu mieszkalnego, który niewątpliwie może być bezpośrednio zainteresowany ich dobrym stanem technicznym i prawidłowym działaniem.

Mając powyższe na uwadze Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Sygnatura akt: II SA/Gl 100/16

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl, stan z dnia 2 sierpnia 2016 r