Inspektor nadzoru budowlanego nakazał spółce rozbiórkę konstrukcji wieży antenowej usytuowanej na jej działce, wykonanej bez uzyskania wymaganego prawem pozwolenia na budowę.

Spółka odwołała się od decyzji.

W odwołaniu wyjaśniła, iż posiada decyzję administracyjną zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla instalacji antenowej na istniejącej wieży. W ocenie spółki wydana decyzja, obejmuję również obiekt na którym zaprojektowano budowę stacji bazowej l telefonii komórkowej, czyli wieżę antenową.

WSA uznał skargę za zasadną.

Sąd podkreślił, iż każda decyzja orzekająca o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części powinna być wykonalna nie tylko prawnie, ale również technicznie.

Nakaz rozbiórki części obiektu jest dopuszczalny wyłącznie w sytuacji, gdy jest to część obiektu na tyle samodzielna, że może być rozebrana bez istotnej ingerencji w pozostałą część obiektu budowlanego.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Sąd zgodził się ze skarżącą spółką, iż organ prowadził postępowanie tylko w odniesieniu do wieży, nie biorąc pod uwagę, że stanowi ona konstrukcję wsporczą dla zamontowanej na niej stacji bazowej telefonii komórkowej.

Organ nie dokonał żadnych ustaleń w zakresie konstrukcji całej budowli obejmującej wieżę i zamontowaną na niej stację bazowa telefonii komórkowej, połączenia poszczególnych elementów całego obiektu budowlanego i wreszcie nie zanalizowanej technicznej możliwości rozbiórki wieży.

Na postawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 3 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 617/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów