Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił spółce pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wojewoda, w wyniku rozpatrzenia odwołań właścicieli sąsiednich działek, uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Organ uznał, że inwestor powinien wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie projektu zagospodarowania dla całej inwestycji oraz udzielenie pozwolenia na budowę I etapu obejmującego elektrownię wiatrową wraz z fundamentem.

Przy czym, projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać wszystkie docelowo planowane elementy inwestycji, czyli: elektrownię wiatrową wraz z fundamentem, zjazd z drogi gminnej, wewnętrzną drogę dojazdową z placem manewrowym i przyłącze elektrowni do istniejącej sieci elektroenergetycznej, a także sieć teleinformatyczną.

Tymczasem, analiza projektu budowlanego wykazała, że projekt zagospodarowania terenu zawiera jedynie lokalizację elektrowni wraz z stacją kontenerową i połączeniem kablowym.

WSA zwrócił uwagę, iż choć obowiązuje zasada, że pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego, to od tej zasady są wyjątki.

Za wyjątki należy uznać sposób realizacji przyłączy, regulowany Prawem budowlanym, zgodnie z którym budowa przyłączy może następować albo na podstawie zgłoszenia, albo na podstawie przepisów prawa energetycznego, ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Zdaniem sądu nie ma żadnych przekonujących argumentów, by w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie można było zatwierdzić projektu budowlanego budynku i udzielić pozwolenia na jego budowę, w sytuacji, gdy projekt ten nie zawiera przyłączy.

Przy budowie budynku przyłączy nie zalicza się do jego części składowych. Przyłącza zaliczane są do urządzeń budowlanych, technicznie związanych z obiektem budowlanym, zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Do urządzeń budowlanych zalicza się również ogrodzenia, przejazdy, place postojowe, place pod śmietniki i same śmietniki.

W ocenie sądu nie do przyjęcia byłby wniosek, że brak w projekcie budowlanym takich urządzeń uniemożliwiłby jego zatwierdzenie i udzielenie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego nie musi więc obejmować przyłącza, które nie jest jego częścią składową – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Olsztynie z 23 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Ol 35/17, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów