Tak orzekł WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 6 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Gl 698/15.

PINB odmówił A.M. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie niezwłocznego usunięcia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia oraz wykonania nieprawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej. Organ wskazał, że A.M. jest najemcą lokalu, który mieści się w przedmiotowym budynku, a zgodnie z art. 61 pr. bud. umowa najmu nie rodzi uprawnień strony w Prawie budowlanym. WINB utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie, a A.M. skierował sprawę do Sądu.

WSA w Gliwicach po przeanalizowaniu stanu faktycznego stwierdził, że akt wydany przez organ jest dotknięty uchybieniami uzasadniającymi jego wzruszenie. Wskazał, że ze skargą może wystąpić każdy, kto wykaże związek między chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawnym a aktem lub czynnością organu administracji publicznej. Z kolei ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zobowiązuje najemcę do utrzymywania w należytym stanie oraz naprawy tynków ścian i sufitów. Tym samym nie ma żadnych wątpliwości, że A.M. miał interes prawny, by żądać wszczęcia postępowania przez organ nadzoru budowlanego w związku z zawilgoceniem i zagrzybieniem mieszkania, w tym ścian i sufitów. Organ miał z kolei obowiązek przeprowadzić niezbędne czynności celem dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i rozstrzygnięcia sprawy, a tym samym odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego nie była zasadna.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Sygnatura akt: II SA/Gl 698/15

(orzeczenia.nsa.gov.pl)