Tak orzekł WSA w Kielcach w wyroku z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt II SA/Ke 740/16.

G i JP wnieśli o wydanie pozwolenia na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku gospodarczego o część mieszkalną wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny. Wcześniej wystąpili z wnioskiem o udzielenie zgody o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych, ponieważ rozbudowa budynku nastąpiłaby w kierunku działki sąsiedniej i jego ściana znalazłaby się w odległości 1,7 m od granicy. Inwestorzy wniosek ten uzasadniali tym, że z uwagi na usamodzielnienie się dzieci właścicieli nieruchomości konieczna jest budowa dla nich drugiego domu i otrzymali zgodę na odstępstwo. Prezydent Miasta wydał pozwolenie na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku gospodarczego. Od decyzji tej odwołała się MG - właścicielka działki sąsiedniej, w której kierunku miała nastąpić rozbudowa. Jednak Wojewoda utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Wskazał, że przedmiotowa nieruchomość objęta jest mpzp, który przewiduje na niej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przedłożony projekt budowlany pozostaje w zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odnośnie kwestii odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych organ wyjaśnił, że udzielona zgoda potwierdziła możliwość usytuowania rozbudowy budynku bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią.

Nieruchomość inwestorów ma kształt trapezu i powierzchnię 716 m2. Kształt działki jak również niewielka jej powierzchnia uniemożliwiają zachowanie przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego dotyczących odległości budynku od granic działki. Z tych względów inwestorzy dopełnili formalności związanych z uzyskaniem zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

MG wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach domagając się uchylenia decyzji Wojewody oraz decyzji organu I instancji. Sąd uwzględnił skargę. Wskazał, że rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, który ma zmienić swoją funkcję na budynek mieszkalny w kierunku działki sąsiedniej, narusza przepisy § 12 ust. 3 rwt. Szerokość działki inwestorów jest znacznie większa niż wskazane w przepisie 16 m. Jednak co ważniejsze, stosownie do art. 9 Prawa budowlanego, odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Działka inwestorów już jest zabudowana domem mieszkalnym z funkcją usługową i budynkiem gospodarczym, którego dotyczy sprawa. Inwestorzy wniosek o odstępstwo uzasadniali tym, że z uwagi na usamodzielnienie się dzieci właścicieli nieruchomości konieczna jest budowa dla nich drugiego domu. W tej części budynku, która ma być usytuowana w pobliżu nieruchomości skarżących, mają znajdować się dwa garaże, a nad nimi taras.

Obowiązujące przepisy nie wymagają, aby w każdym domu znajdował się garaż, nie nakładają również obowiązku budowania w budynkach jednorodzinnych tarasów. Zdaniem Sądu nie można mówić o szczególnie uzasadnionym przypadku w rozumieniu art. 9 Prawa budowlanego, gdy inwestor mógł zaplanować budowę obiektu o mniejszych rozmiarach, który spełniałby wymagania przepisów techniczno-budowlanych.

Wątpliwości Sądu wzbudziła również ocena, że projektowana inwestycja nie narusza obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan dopuszcza bowiem lokalizację budynków mieszkalnych we frontowej części działki, a budynków gospodarczych poza frontową częścią. Sąd zauważył, że to właśnie aktualnie istniejący stan zagospodarowania działki inwestorów jest zgodny z planem.

Mając powyższe na uwadze WSA uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji.

Sygnatura akt: II SA/Ke 740/16

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl, stan z dnia 20 stycznia 2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami