Tak orzekł WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 833/14.

Spółka P. wniosła o ograniczenie sposobu korzystania z kilku działek (w tym m.in. należącej do D.S.) poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę, zakładanie i przeprowadzanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. Starosta przychylił się do wniosku, ale D.S. - jedna z właścicieli nieruchomości, złożyła odwołanie od decyzji. Po utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy przez Wojewodę, skierowała sprawę do Sądu zarzucając m.in. naruszenie elementarnych zasad sprawiedliwości społecznej i konstytucyjnie zagwarantowanego prawa własności.

Po rozpatrzeniu sprawy Sąd uznał, że zaskarżona decyzja nie była dotknięta wadami, wobec czego skarga podlegała oddaleniu. Wskazał, że spełnione zostały wszystkie ustawowe przesłanki pozwalające na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, mianowicie: inwestycja została przewidziana w mpzp, a pomimo braku zgody właścicieli przeprowadzone zostały rokowania o uzyskanie zgody na wykonanie prac, jednak zachowanie współwłaścicieli nie wskazywało na możliwość zawarcia porozumienia. Dodatkowo Sąd zauważył, że nie tylko budowa, ale i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej stanowi cel publiczny w rozumieniu art. 6 u.g.n. Z kolei w pojęciu "utrzymywania urządzeń" mieści się również ich modernizacja. Służy ona bowiem poprawieniu ich sprawności i lepszemu wykorzystaniu.

Orzeczenie jest prawomocne.

(orzeczenia.nsa.gov.pl)