Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Jeden z mieszkańców gminy wystąpił do inspektora nadzoru budowlanego z wnioskiem o udostępnienie mu treści jednej, dowolnie wybranej decyzji administracyjnej, jaką organ wydał w miesiącu lipcu 2014 r.

Dodatkowo zaznaczył, że po zapoznaniu się z taką decyzją zastrzega sobie prawo do dokonywania publicznej oceny legalności działalności inspektoratów nadzoru budowlanego.

Inspektor uznał, iż treść decyzji nie jest informacją publiczną i dlatego nie udzielił odpowiedzi mężczyźnie.

W reakcji na brak odpowiedzi mieszkaniec wniósł skargę do sądu administarcyjnego.

WSA uznał skargę za zasadną.

W ocenie sądu decyzje administracyjne bez wątpienia są wiadomością wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne.

Informacja o rozstrzygnięciach podejmowanych przez organy administracji publicznej w sprawach administracyjnych jest informacją o działalności tych organów.

Zdaniem WSA decyzje rozstrzygają sprawy administracyjne i jako akty administracyjne indywidualne stanowią dokumenty urzędowe.

Zatem treść decyzji stanowi nie tylko informację o spawach publicznych, ale będąc rodzajem informacji dotyczącej treści i postaci dokumentów urzędowych, podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. z 2014 r., poz. 782).

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 22 grudnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Bk 70/14, nieprawomocny