Dnia 1.01.2016 r. i 1.01.2017 r. weszły w życie zmiany do ustawy o wyrobach budowlanych dostosowujące polskie przepisy prawne do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. System europejski został uregulowany rozporządzeniem 305/2011.

"Obowiązujący w  Polsce system europejski dotyczy przede wszystkim wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem europejskim CE. Warunkiem pozwalającym na wprowadzenie tego typu wyrobów do obrotu i udostępnienia ich na rynku jest przeprowadzenie oceny indywidualnych właściwości użytkowych wyrobu określonych w  specyfikacjach technicznych sporządzonych na podstawie odpowiedniej normy zharmonizowanej, a w przypadku wyrobów nieobjętych w pełni normami zharmonizowanymi – ocena właściwości określonych w Europejskich Ocenach Technicznych. Przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu i oznakowaniem znakiem CE producent jest zobowiązany sporządzić deklarację właściwości użytkowych. " - podkreślają Autorki publikacj Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz.

W Publikacji czytamy, że "bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo wyrobów budowlanych, jest dziś w coraz większym stopniu uzależnione od posiadanej wiedzy i zastosowanych technologii. Jest też coraz bardziej narażone na zagrożenia różnego rodzaju. Dlatego tak ważne są właściwe przepisy prawa chroniące zdrowie, życie i mienie obywateli. Nie wystarczy jednak dobre prawo. Ważna jest jego znajomość i stosowanie".

Ponadto prof. Helena Kisilowska i prof. Joanna Smarż wskazują, ze budownictwo i wyroby budowlane w dużym stopniu decydują dziś o kierunkach rozwoju społecznego i gospodarczego. Dlatego też tak ważne jest, aby był to rozwój trwały, zrównoważony i bezpieczny. Bardzo duży wpływ na kształtowanie prawa polskiego i postaw proekologicznych ma dziś ustawodawstwo UE. W ocenie Autorek, Europa z uwagi na swoje położenie geograficzne i rozwój jest szczególnie zainteresowana wspólną polityką w  zakresie publicznoprawnego nadzoru nad wprowadzanymi do obrotu wyrobami budowlanymi, dlatego też ustawa o wyrobach budowlanych szeroko nawiązuje do ustawodawstwa europejskiego.

Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz
Helena Kisilowska, Joanna Smarż
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Komentarz autorstwa prof. Heleny Kisilowskiej i prof. Joanny Smarż jest pierwszym opracowaniem zawierającym pełne i przystępne omówienie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, uwzględniającym najnowsze zmiany prawne, które weszły w życie w 2016 r. oraz od 1 stycznia 2017 r.

W publikacji Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz przedstawiono m.in.: zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu oraz udostępniania ich na rynku krajowym, obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym. Ponadto omówiono zasady i przebieg kontroli oraz postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i udostępnianych na rynku krajowym, a także uprawnienia i obowiązki organów właściwych w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego w tym obszarze. Autorki dokonały także analizy przepisów karnych penalizujących utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych oraz zagadnienie kar pieniężnych przewidzianych za niestosowanie przepisów ustawy.

Wydawca wskazuje, że Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz przeznaczona jest dla pracowników działów prawnych, a także menedżerów firm budowlanych oraz produkujących i sprzedających wyroby budowlane. Zainteresuje również kancelarie prawne oraz przedstawicieli nauki i studentów. Będzie pomocna dla kierowników budów, projektantów, architektów, zarządców nieruchomości oraz pracowników nadzoru budowlanego. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów