Pytanie:
Jak należy traktować wody odprowadzane do wód powierzchniowych po próbach ciśnieniowych zbiorników? Czy ich odprowadzanie do wód powierzchniowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Odpowiedź:
Pytanie jest bardzo ogólne, nie wyjaśniono bowiem, jaki rodzaj zbiorników poddawany miałby być próbom ciśnieniowym, czy zbiorniki są nowe, czy używane, czy ich wnętrze jest zanieczyszczone jakimiś substancjami potencjalnie szkodliwymi dla środowiska. Z wyżej wymienionych powodów trudno jest mi się jednoznacznie ustosunkować do przedstawionego problemu.

Niemniej jednak, w myśl art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) - dalej pr. wod., najbardziej ogólnie rzecz ujmując, ściekami są wprowadzane do wód lub do ziemi wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze. Jeżeli zatem próby ciśnieniowe zbiorników wymagają użycia wody pobranej z zasobu lub wodociągu, która ulega zanieczyszczeniu w wyniku przeprowadzania omawianego procesu, to w mojej ocenie powinna być traktowana jako ścieki w rozumieniu pr. wod. Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych będzie stanowiło szczególne korzystanie z wód, zgodnie z art. 37 pkt 2 pr. wod. Tego rodzaju czynność wymaga zatem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 122 ust. 1 pkt 1 pr. wod.

Na zakończenie dodam, że z punktu widzenia ochrony zasobów wodnych preferowanym rozwiązaniem byłoby wielokrotne wykorzystywanie tej samej wody do wykonywania prób ciśnieniowych zbiorników, przez zastosowanie tzw. obiegów zamkniętych. Taka procedura prowadziłaby do ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko oraz świadczyłaby o zrównoważonym gospodarowaniu wodą w przedsiębiorstwie.
 AUTOR: Aleksandra Skowysz