Czy art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod., uniemożliwia odprowadzanie wód opadowych i oczyszczonych ścieków bytowych do rowu melioracyjnego, będącego gruntem sąsiednim (w tym przypadku własność Skarbu Państwa), w ramach szczególnego korzystania z wody?

Pojawiły się wątpliwości co do prawnych podstaw udzielania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, w ramach szczególnego korzystania z wody.

Wszczynamy obecnie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na zrzut ścieków bytowych, po ich oczyszczeniu, do rowu melioracyjnego oraz wód opadowych z ulicy i parkingu również do rowu melioracyjnego. W obu przypadkach odbiornik nie jest własnością wytwórcy ścieków. Rowy są własnością Skarbu Państwa. Obiektywnie oceniając – zrzut w obu przypadkach do rowu będącego własnością Skarbu Państwa (grunt sąsiedni, inny właściciel) jest rozwiązaniem bardzo ekonomicznym i jedynym rozsądnym technicznie i nie będzie w sposób znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że w analizowanym przypadku planowane jest wprowadzanie ścieków do cudzego urządzenia wodnego, tj. urządzenia melioracji podstawowych stanowiącego własność Skarbu Państwa, będzie to szczególne korzystanie z wód. Zatem czynność taka będzie wiązała się m.in. z konicznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 pr. wod. Wprawdzie w myśl art. 31 ust. 5 pr. wod., poprzez wprowadzanie ścieków do ziemi rozumie się także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych za wyjątkiem kanałów i zbiorników, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. c. Jednakże w sytuacji tej nie należy wprost wiązać z postanowieniami art. 29 pr. wod., które dotyczą kwestii zmiany stanu wody na gruncie, jednakże generalnie w ramach zwykłego korzystania z wód.

Tymczasem w rozważanym przypadku należy przeprowadzić postępowanie administracyjne związane z wydaniem pozwolenia na wprowadzanie ścieków do cudzego urządzenia wodnego (cudzego gruntu), kiedy to stosownie do art. 127 ust. 7 pr. wod. jedną ze stron tego postępowania będzie także właściciel tego urządzenia. W przypadku planowanego wprowadzania ścieków do tak specyficznego odbiornika, jakim jest rów melioracyjny, należy mieć na uwadze to, czy ten rodzaj szczególnego korzystania nie spowoduje np. zakłócenia zasadniczej funkcji tego urządzenia wodnego, jak również czy nie będzie ograniczał lub naruszał uprawnień już nabytych przez innych jego użytkowników będących w zasięgu planowanego oddziaływania takiego korzystania.

Jeżeli przedłożony w trybie art. 131 pr. wod. operat pokaże, że w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego mogą zajść takie zmiany, właściwy organ może w udzielanym pozwoleniu ustalić dodatkowe obowiązki wynikające m.in. z art. 128 ust. 2 pr. wod. Ponadto, w analizowanej sprawie, planujący odprowadzać swoje ścieki do rowu melioracyjnego będącego własnością Skarbu Państwa będzie odnosił korzyści z tego urządzenia. Zatem użytkownik ten powinien liczyć się z konsekwencją ponoszenia świadczeń, o których mowa art. 64 pr. wod. Rozstrzygnięcie w tej sprawie może znaleźć się także w pozwoleniu wodnoprawnym, stosownie do art. 128 ust. 2 pkt 3 pr. wod.