Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Firma wprowadza na rynek krajowy oświetlenie przemysłowe. Zleca produkcję oświetlenia firmie zewnętrznej, a następnie wprowadza je na rynek pod własnym oznaczeniem. Oświetlenie to przeznaczone jest tylko na potrzeby przemysłu (oświetlenie ulic, dróg, hal produkcyjnych).

Czy przedsiębiorca podlega pod przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.) - dalej u.z.s.e.e.?

Jeżeli tak, to do jakiej grupy sprzętu należałoby zaliczyć wprowadzane na rynek oświetlenie?


Odpowiedź:

Wprowadzający sprzęt niebędący jego producentem, który wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem, podlega pod przepisy u.z.s.e.e. Sprzęt oświetleniowy wytwarzany dla celów oświetlenia dróg czy hal produkcyjnych stanowi sprzęt elektryczny, który należy zakwalifikować do grupy 5 - sprzęt oświetleniowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do u.z.s.e.e.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 lit. b u.z.s.e.e., wprowadzającym sprzęt jest nie tylko przedsiębiorca, który produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem, ale również przedsiębiorca, który zlecił wyprodukowanie sprzętu innemu przedsiębiorcy i wprowadza ten sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem.


Sprzęt oświetleniowy, bez względu na to, czy jest wytwarzany dla potrzeb gospodarstw domowych czy dla celów takich jak oświetlenie dróg czy hal produkcyjnych, spełnia definicję sprzętu w rozumieniu u.z.s.e.e., o ile jego działanie jest uzależnione od dopływu prądu o określonych parametrach.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 u.z.s.e.e., przez sprzęt rozumie się urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do u.z.s.e.e. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do u.z.s.e.e., sprzęt oświetleniowy jest klasyfikowany do grupy 5.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.