Po przeprowadzeniu z urzędu postępowania administracyjnego Wojewoda Pomorski orzekł o stwierdzeniu nieważności decyzji Starosty Puckiego z dnia 30 października 2009 r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu decyzji napisano, że wydane przez Starostę Puckiego pozwolenie na budowę jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wśród dopuszczalnych we wspomnianym planie funkcji wymieniona jest działalność produkcyjna i usługowa z wykluczeniem usług i produkcji zaliczonych do kategorii „mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Tymczasem zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących rażąco oddziaływać na środowisko wymienione są instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów.

Źródło: www.uw.gda.pl