Obecnie inwestor zamierza na terenie zakładu otworzyć nową instalację, która będzie wymagać uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów (w tym dla pyłu PM10). Instalacja nie jest powiązana z instalacją IPPC ani z istniejącą instalacją czy kotłownią (instalacja może funkcjonować osobno). Na terenie jednego zakładu znajduje się:

  1. instalacja IPPC;
  2. instalacje ujęte jednym pozwoleniem sektorowym na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
  3. instalacja podlegająca zgłoszeniu (kotłownia z uwagi na jej moc).

Zarówno dla instalacji IPPC, jak dla instalacji objętych pozwoleniem sektorowym, zostały określone warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza m.in. dla pyłu PM10. W zgłoszeniu kotłowni również określono wielkość i rodzaj emisji m.in. dla pyłu PM10. Inwestor chce pozyskać dla nowej instalacji odrębne pozwolenie emisyjne. I pyta, czy we wniosku o wydanie pozwolenia, sprawdzając warunki dotrzymania standardów jakości środowiska z nowej instalacji (modelowanie zanieczyszczeń w powietrzu), należy również uwzględnić wielkość emisji oraz warunki wprowadzania do powietrza pyłu PM10 z instalacji IPPC, istniejących instalacji, które posiadają pozwolenie emisyjne oraz kotłowni podlegającej zgłoszeniu? Jakie informacje o instalacji IPPC oraz istniejącej instalacji powinien zawierać wniosek? Czy powiązanie/brak powiązania np. technologicznego z istniejącymi instalacjami na terenie zakładu ma tutaj znaczenie? Czy w modelowaniu zanieczyszczeń do powietrza należy uwzględnić również emisję niezorganizowaną (np. komunikację) powstającą na terenie całego zakładu (w tym niezwiązaną z nową instalacją)?

W ocenie Marka Galla,  byłego naczelnika, Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawiwe, licencjonowanego trenera w zakresie ocen oddziaływania na środowisko we wniosku o wydanie pozwolenia, sprawdzając warunki dotrzymania standardów jakości powietrza wokół zakładu, gdzie eksploatowana jest nowa instalacja tj. w modelowaniu zanieczyszczeń w powietrzu, należy również uwzględnić wielkość emisji oraz warunki wprowadzania do powietrza powtarzalnych substancji tj. pyłu PM10 z instalacji IPPC i istniejących instalacji objętej pozwoleniem sektorowym. - Nie brałbym pod uwagę instalacji energetycznej objętej zgłoszeniem. Tym bardziej nie brałbym pod uwagę emisji niezorganizowanej powstającej na ternie zakładu - podkreśla Marek Gall.

Ustawa precyzuje, co co należy określić

Jego zdaniem w danym przypadku podstawowe znaczeni ma przepis art. 224 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś.. Stanowi on, że w pozwoleniu nie określa się wielkości emisji dla tych rodzajów gazów lub pyłów, które wprowadzone do powietrza ze wszystkich wymagających pozwolenia instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powodują przekroczenia 10 proc. dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 proc. wartości odniesienia, uśrednionych dla godziny.  W takim przypadku w pozwoleniu wskazuje się rodzaje gazów i pyłów, których wielkości emisji nie określono.

Aby powyższe ocenić należy brać pod uwagę wielkości i warunki emisji danej substancji z wszystkich instalacji ją emitujących, eksploatowanych na terenie zakładu, ale wymagających pozwolenia emisyjnego. Takimi instalacjami są : nowa instalacja, instalacja istniejąca IPPC i istniejąca objęta pozwoleniem sektorowym, ale już nie kotłownia.

W metodyce referencyjnej METODYKI MODELOWANIA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 26.stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu w pkt 3 " Zakres obliczeń poziomów substancji w powietrzu" zapisano, że w przypadku emisji takich samych substancji z emitorów znajdujących się na terenie zakładu obliczenia poziomów substancji w powietrzu wykonuje się dla zespołu tych emitorów.

 


 

Zdarza się , że organy ochrony środowiska czytają wyżej wspomniany zapis jako obowiązujący bez odniesienia się do wymagań prawnych wynikających z innych aktów prawnych, stąd zapewne treść przedmiotowego pytania. Zastosowanie ww. zapisu wprost nie pozwalałoby na ocenę wielkości stężeń, o której mowa w art. 224 ust. 3 p.o.ś., ale i innych sytuacji.

Przykład z rozporządzeniem

Przykładowo rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia stanowi w § 1 ust. 3, że pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 lub 2 rodzajów instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10 proc. dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 proc. wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny. Przepis powyższy ogranicza obliczenia stężeń do konkretnych instalacji, a nie wszystkich w zakładzie.

Ponadto, co w przypadku jeżeli niewymagający pozwolenia emisyjnego, ani zgłoszenia ruch pojazdów po terenie elektrociepłowni powodowałby przekroczenia w jej pobliżu stężeń np. pyłu PM2,5, czy odmówiono by pozwolenia dla instalacji energetycznej? Wszystkie emisje powinny być natomiast brane pod uwagę w dokumentach przeznaczonych do analiz przy wydawaniu decyzji środowiskowych np. raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

W SIP LEX znajdziesz też odpowiedzi na pytania: