Pytanie:
W myśl art. 184 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. elementem wniosku o udzielenie pozwolenia emisyjnego jest podanie w nim informacji o tytule prawnym do instalacji. Co istotne, w zapisie tym mówi się jedynie o informacji o tytule prawnym, a ponadto jest mowa o tytule prawnym do instalacji, a nie do nieruchomości, na której instalacja ta się znajduje.

Czy zatem wystarczające jest, gdy wnioskujący zawrze w złożonym wniosku jedynie oświadczenie wskazujące, że posiada on tytuł prawny do instalacji?

Czy też wnioskujący powinien w jakikolwiek sposób ten tytuł prawny udokumentować (a jeśli tak, to w jaki sposób - np. przedłożenie faktury potwierdzającej zakup instalacji)?

Czy istotnym jest również, aby w tym zakresie wnioskujący przedkładał dodatkowo dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu (nieruchomości), na którym znajduje się instalacja?

Czy też brak podstawy prawnej do żądania tego rodzaju dokumentów?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 184 ust. 2 pkt 3 p.o.ś. wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać informację o tytule prawnym do instalacji. Ustawa nie odnosi się natomiast do tego, jak ma wyglądać i jakie wymagania ma spełniać ww. informacja. W związku z powyższym według mnie przepis należy rozumieć tak, jak jest napisany, tzn. we wniosku zawrzeć informację, czy ma wnioskodawca ma tytuł prawnym do instalacji i na jakiej podstawie. Innym zagadnieniem jest to, że organ ochrony środowiska, weryfikując wniosek, może żądać dokumentu, na podstawie którego zawarto ww. informację, ponieważ według art. 184 ust. 1 p.o.ś. - pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 183b, art. 189, art. 191a i art. 217, na wniosek prowadzącego instalację. W takim przypadku oświadczenie, moim zdaniem, może nie wystarczyć do weryfikacji, czy wnioskodawca jest prowadzącym instalację. Zgodnie z art. 3 pkt 41 p.o.ś. przez tytuł prawny rozumie się prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy (tu może być umowa np. użyczenia, dzierżawy itp.). I taki dokument potwierdzi tytuł prawny do instalacji. Jednak z wymagań dotyczących zawartości wniosku i załączonych dokumentów nie wynika, aby należało załączać dokumenty wskazane w art. 184 ust. 2 pkt 3 p.o.ś. (organ może wezwać do ich przedstawienia). Obowiązkowe załączniki wskazano w art. 184 ust. 4 p.o.ś. i nie ma w nich dokumentów potwierdzających tytuł prawny do instalacji.

Prawo ochrony środowiska. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Innym zagadnieniem jest tytuł prawny do terenu, gdzie eksploatowana jest instalacja. Prowadzącym instalacje może być podmiot posiadający tytuł prawny do instalacji, ale nie do terenu (gruntu), gdzie się ona znajduje. Według art. 3 pkt 31 p.o.ś. prowadzącym instalację (definiowaną w art. 3 pkt 6 p.o.ś.) jest podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie.

Żaden z ww. przepisów nie wiąże prowadzącego instalację z obowiązkiem posiadania tytułu prawnego do terenu, gdzie się ona znajduje. Takie powiązanie natomiast dotyczy bezpośrednio zakładu, ponieważ według art. 3 pkt 48 p.o.ś. przez zakład rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami. Jeżeli pozwolenie wydawano by na wniosek zakładu, to należałoby wykazać prawo do terenu.

Proszę zwrócić uwagę na art. 183a p.o.ś. stanowiący, że w rozumieniu przepisów niniejszego działu prowadzącym instalację jest także podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania oznaczoną częścią instalacji. Czyli do danej instalacji może mieć prawo kilka podmiotów i trudno od każdego wymagać tytułu do terenu (np. instalacja na wielu piętrach budowli). 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami